• hannabastaman

    Leres pisan, dina ngariksa sareng mekarkeun mamaos Cianjuran, kagiatan nu dipilaku ku Sanggar Perceka kalintang pinujina. Sakumna nu sami micinta mamaos Cianjuran, hususna para seniman/budayawan Cianjur, kedah (kersa) ngangken yen kiwari di Cianjur minim juru mamaos nyoncolang, utamina generasi nonoman, jajaka sareng wanoja. Atuh ka para juru mamaos nu KANTOS nyongcolang sabaraha dekade nu kalangkung saena enggal-enggal ngatik calon-calon pikeun neraskeun lacak. Wilujeng ka Sanggar Perceka nu parantos ngalulungsur kasepuhan, Bapa E. Nani Supriatna, ngiring ngatik murangkalih miwah para rumaja nu kapayun bakal jadi para juru mamaos nyongcolang. Insya Allah.

Back to top
mobile desktop