Sakumaha inohong Mamaos Cianjuran sateuacanna, Aki Dadan oge seueur nyiptakeun rumpaka Mamaos Cianjuran ku anjeun. Utamina nu sering pisan mah dina ngolah rumpaka Rajah Pangjajap, lian ti rumpaka-rumpaka sanesna.

Danget ieu Aki Dadan remen kenging uleman, kanggo ngahaleuangkeun Rajah Pangjajap ciptaanana dina sagala rupi kagiatan. Rajah Pangjajap ngarupikeun du’a panganteur, dina wangun Mamaos Cianjuran. Biasana dihaleuangkeun rengse lantuman ayat suci Al-Qur’an, nu rumpakana disaluyukeun sareng thema acara.

Saleresna seueur pisan Rajah Pangjajap anggitan Aki Dadan teh, namung henteu sadayana tiasa dikempelkeun tur dilebetkeun kana ieu buku. Kumargi aya diantawisna nu tos dihaleuangkeun, namung henteu teras dirawatan deui ku anjeunna.

Numawi dina buku ieu, mung sababaraha hiji nu tiasa kapidangkeun. Diantawisna bae ;

Hariring Panggeuing

1. Instrumental Kacapi Suling

………………………

………………………

2. Narasi :

Dulur-dulur Nu Mangkuk di Tatar Pasundan

Baraya Saantero Jagat

Jagat di Buana Panca tengah

Peupeujeuh ……………….. peupeujeuh

Mangka waspada mangka iatna

Ulah kajongjonan teuing

 

Aranjeun geus lali ka purwadaksi

Aranjeun boga pancen …………

Aranjeun boga pancen mirosea

Nagara katut pangeusina

 

Tembang Ki Dadan :

Geura balik geura balik

Geura mulang geura mulang

Mulang kana kasundaan

Geura teang geura teang

Geura sampeur geura sampeur

Titinggal ti Pajajaran

Warisan ti Siliwangi

 

3. Instrumental Kacapi Suling …….,

Narasi :

Beberkeun jangjang aranjeun !

Sabab anjeun bakal ngambah sagara umpalan

Prung ! ………. prung sampiung geura manggung ngaheuyeuk nagri ngolah Nagara

Tapi omat …… Tapi omat sing sareundeuk saigel sabobot sapihanean

Tembongkeun silih Asih ….tembongkeun silih Asah …tembongkeun silih Asuh tembongkeun Silih Wangi. Sunda sadu santa budi

Bral !…….. bral geura penta du’a Indung Bapa aranjeun

Geura penta Rachmat Pangeran, kurihit pangasih Gusti

Bekelna Iman jeung takwa ! jadikeun tameng pikeun nyorang sagara kahirupan

Bareng (ragem) :

Run turun Jati rahayu

Bray siang banjaran bagja

* * *

Rajah Pangjajap

 

1. Puji syukur ka Maha Agung

Ya Robi Gofururohim

Taqobballahu mina wa minkum

minal aidin wal faidin

lubarkeun urang silih lubarkeun

 

2. Amit ampun nya paralun

ka Gusti Nu Maha Agung

ka Nabi anu linuhung

Muhammad anu jinunjung

rachmat syafaat kasuhun

limpahkeun kanu sami hadir

 

3. Kaluhur neda papayung

papayung Nu Maha Agung

kahandap neda pangraksa

pangraksa Maha Kawasa

kaler kulon kidul wetan

Indonesia mugi diaping dijaring

 

4. Saum disasih Romadhon

panggeuing ti Mahasuci

panggupay Maha Kawasa

sangkan takwa tur toweksa

ngahontal martabat utama

punjul mumbul darajatna

mibanda elmuning pare

 

5. Rumaos abdi rumaos

can kahontal saum nu husu

ngan saukur – ngan saukur

ngan saukur nahan lapar

ngan saukur nahan dahaga

panca indra toloheor

luput meruhkeun hawa nafsu

hapunten Gusti hapunten

 

6. Pihatur jungjunan alam

sakur muslimin muslimat

to’at uswatun hasanah

tembongkeun katuladanan

Insya Allah — Insya Allah

Indonesla walagri

 

Amin Ya Robbal Alamin

mugi Gusti nangtayungan

* * *

Sunda Mekar

Cacandran para luluhur

Ciri bumi dayeuh pancatengah ciri dayeuh pancatengah

Lemah duhuma..lebak Iengkobna lemah padataranana

(gelenyu) ……………………………………………………………………………………… Naga mukti wibawa perlambangna congkrang kujang papasangan

(Gelenyu)…………………………………………………………………………………………….

Yasana para bujangga, teu sulaya dinyatana

Pasundan tanahna subur

Gemah ripah ma’mur loh jinawi gemah ripah loh jinawi

Gunung-gunungna cur cor caina ngaplak pasawahanana

(Gelenyu) ……………………………………………………………………………………

Cukul sugri pangebonan karaharjaan mencar mawur kajauhna

(Gelenyu) ……………………………………………………………………………………

Nagri nanjung panjang punjung

Murah sandang murah pangan

Sunda surup kana tangtung

sunda sieup ngumbang ka wandana

Sieup ngambang ka wandana

Ajeg adegna budi basana teu ngerakeun wawanen-NA

(Gelenyu) ……………………………………………………………………………………. Someah narima semah matak betah

ka nu ngadon bubuara

(Gelenyu) ……………………………………………………………………………………..

Tara ebreh pangartina teu nembongkeun kabisana

Tetekon basa karuhun

Sunda sadu sandi santa budi………….

sunda sandi santa budi

Leuleus jeujeurna liat talina teguh pamadeganana

(Gelenyu)

Sagolek pangkek dayana tara mundur

mun tacan kacanir bangban

(Gelenyu)

Teu renjagan teu gembangan ayem pasipatanana

* * *

Ampun ka anu Maha Agung,

Nu kagungan Kun fayakun

Jleg ngadeg sakur kersaNA

Bral gumelar kawasaNA

Di langit pating karetip

Dl bumi pating kulisik

Kumelip di alam lahir

Bari muji sihing Gusti

Ayatna Alhamdulillah

 

Ra’jah du’a, du’a rajah

Du’a medal maring Allah

Dina ati anu suci

Dina rasa nu rumasa

Dina iman dina Islam

Kitabna Qur’anul Karim

 

Nu Agung Allahu Akbar,

Ieu anu dirajahan

Isuk caang sore padang

Balungbang jalan tincakeun

 

Nyandak tina hukum sara

Lailaha illallah

Muhammadurosullullah

Ampuuun… ampuuun…

* * *

Sunda Mekar

( Cipt : Aki Endu Sulaeman Apandi )

 

Cacandran para luluhur

Ciri bumi dayeuh pancatengah ciri dayeuh pancatengah

Lemah duhurna..lebak Iengkobna lemah padataranana

( Gelenyu )

Nagara mukti wibawa perlambangna congkrang kujang papasangan

( Gelenyu )

Pasundan tanah na subur yasana para Bujangga teu sulaya dinyatana

 

Gemah ripah ma’mur Ioh jinawi, gemahripah loh jinawi

Gunung — gunungna curcor caina ngaplak pasawahanana

( Gelenyu )

Cukul sugri pangebonan karaharjan mencar mawur kajauhna

Nagri nanjung panjang punjung

Murah sandang murah pangan

 

Sunda surup kana tangtung sunda sieup ngumbang ka wadana

Sieup ngumbang ka wandana

Ajeg adegna budi basana teu ngerakeun wawanenna

( Gelenyu )

Tara ebreh pangartina teu nembongkeun kabisana

Tetekon basa karuhun

Sunda sadu sandi santa budi…sunda sandl santa budi

Leuleus jeujeurna liat talina teguh pamadeganana

( Gelenyu )

Sagolek pangkek dayana tara mundur mun tacan

kacanir bangban

( Gelenyu )

Teu renjangan teu gembangan ayem pasipatanana

* * *

Duh Pasundan lemah cai kuring

Tanah endah tanding indra loka

nu jadi kaabot hate

tempat para luluhur

nya ka anjeun kuring babakti

satia tur bumela

sanggup tandon umur

imbang – imbang jiwa raga

batan Sunda kudu musnah kudu leungit

kajeun kuring nu ilang.

Karya Cipta : Ibu Anah Ruhanah (Almarhumah)

Tokoh Mamaos Cianjuran di Cianjur

Kanggo pangeling-ngeling kana jasa-jasa

Rd. Otto Iskandardinata

* * *

Sunda Mekar “

(Cip : Endu Sulaeman Apandi)

1. Cacandran para luluhur

Ciri bumi dayeuh Pancatengah

Ciri dayeuh Pancatengah

Lemah duhurna lebak lengkobna

Lemah padataranana

Nagara mukti wibawa

Perlambangna congkrang kujang papasangan

Yasana para budjangga

Teu saluyu dinyatana

 

2. Pasundan tanahna subur

Gemah ripah ma’mur loh jinawi

Gemah ripah Ioh jinawi

Gunung-gunungna cur-cor caina

Makplak pasawahanana

Cukul sugri pakebonan

Karaharjaan mancer mawur ka jauhna

Nagri nanjung panjang punjung

Nagri sandang murah pangan

 

3. Sunda surup kana tangtung

Sunda sieup ngumbang ka wandana

Sieup ngumbang ka wandana

Ajeg-adegna budi basana

Teu narakeun wawanena

Someah narima semah

Matak betah kanu ngadon bubuara

Tara ebreh pangartina

Teu nembongkeun ka bisana

 

4. Tetekon basa karuhun

Sunda sadu sandi santa budi

Sunda sandl santa budl

Leuleus jeujeurna liat talina

Teguh pamadeganana

Sagolek pangkek dayana

Tara mundur mun tacan kacanir bangban

Teu renjagan teu gembangan

Ayem pasipatanana

 

5. Seuweu-siwi Siliwangi

Teureuh terah pencar Pajajaran

Terah pencar Pajajaran

Mangka waspada Sunda Sawawa

Sing priyatna ngariksana

Ngaraksa hemoh caina

Tetep aman Pasundan jaya santosa

Mekar Kabudayaanana

Sunda Jatnika waluya

* * *

Katerangan :

Cacandran ngandung hartos pesan-pesan (peupeujeuh ti luluhur Cianjur keur generasi sapandeurieunana).

referensi: cianjurkab