Kiwari kecap Mamaos masih keneh aya anu nganggo maneuh, sok sanaos digentos ku kecap Tembang Sunda Cianjuran. Utamina ku aranjeuna anu hoyong ngodok ka jerona nyungsi harti anu utamina, seja neuleuman falsafah udaganana.

Tokoh Mamaos renung sirungan diunggal tempat, teu bae di Pasundan malah parantos dugi ka Eropah. Wartosna mah di nagara deungeun sapertos Belanda, tos aya pakumpulan Mamaos. Tangtosna oge di Pasundan, teu sirikna diunggal kabupaten aya. Malah seueur pakumpulan-pakumpulan Tembang Sunda, mekar turnuwuh dugi ka kiwari.

Ieu sadaya ku urang katingal dina pintgnan boh TV Pamarentah oge TV swasta. Tembang Sunda Cianjuran mangrupa kareueus balarea. Tokoh-tokoh sapertos Mang Uking Sukri, Mang Maman Rukman, Mang Engkgs, Mang Ebar parantos teu bireuk kanggo urang sadaya. Tuh nya kitu angkatan beh dieu sapertos kersana Bapa Aping S Wiratmadja, kersana Drs. Enip Suhanda, DR. Dadang Sulaeman (Alm), Euis Komariah, Ecep Suryana sareng seueur-seueur deui.

Angkatan ngorana sapertos Drs. Barman S, Tarman S, Ade, Dede, Imas Permas, Ida Widawati, Enah Sukaenah, Mamah Dasimah, Didin Bajuri, Drs. Asep Kosasih, Adang, Yayah R, Neneng Dinar. Kiwari tangtos langkung seueur deui, ku ayana SMK (Kapungkur Kokar). Seueur para sarjana Beni lulusan S.T.S.I Bandung beuki rempeg bae teu matak hariwang. Mekar……mekar…..terus mekar, Budaya Sunda hususna Mamao,s anu kiwari disebut Tembang Sunda Cianjuran.

Kacindekan

Tembang Sunda anu kiwari sumebar teu tiasa leupas ti kecap Mamaos. Anu ieu kecap teh jolna ti Dayeuh Cianjur anu lalakonna panjang pisan. Diawitan ti R.A Jayasasana anu diluluguan ku R.A Candramanggala sareng R.A Cakradiparna, R.A Wasitaredja (Dalem Seni), R.A.A Kusumah Ningrat, R.A.A Prawiradiredja, R. Ece Madjid, diwuwuh ku Seniman/Budayawan sapandeurieunana.

Mugia sing terus narutus ka incu buyut masing jadi Budaya Bangsa atawa Budaya Niagara, kawas baheula Basa Sunda jadi Basa Nagara.

Amin…. !

referensi: cianjurkab