Saparantosna Sri Baduga Maha Raja Prabu Siliwangi mangkat, kalungguhanana digentoskeun ku putrana nyaeta Prabu Sura Wisesa. Di Karaton Padjadjaran teu kantos kadangu deui aya lantuman lagu sareng dentin° kacapi, Ki Juru Pantun.

Raja Padjadjaran harita katawisna nuju sibuk pisan, mayunan perang sareng Karajaan Islam Demak dipingpin ku Rd. Fatah.

Namung sesa-sesa Seni Budaya Pantun nu diwariskeun ku Ki Nurul Tohidi, estu tos lengket dina manah rahayat Padjadjaran. Dugi ka rahayat Padjadjaran nu ngagem Agama Tauhid (Agama Islam), beuki dieu beuki nyeueuran bae.

Nurul Tohidi, hartosna ;

” Sinar atanapi Cahaya Tauhid “

Ti wangkid harita bentangan kawat Kacapi teh nambihan jumlahna, janten 9 bentangan. Maksadna mah panginten ngalambangkeun ku tos has/ –na para Wall, dina ngalaksanakeun syi’ar Islam ka rahayat Padjadjaran.

Nu ngawaris kasenian Pantun Ki Nurul Tohidi pamungkas, nyaeta Eyang Wasitaredja. (Makamna kiwari aya di wewengkon Pataruman, Cianjur). Anjeunna salah sawios rundayan Dalem Cikundul, Eyangna R.A.A. Kusumahningtat (Dalem Pancaniti) sakaligus guru senina.

Saupami urang rajin nengetan saleresna mah dongeng atanapi carios diluhur tadi teh, tos dijantenkeun rumpaka Dangdanggula ku Rd. Ece Madjid. Anjeunna ngarupikeun salah sawios Seniman Pandopo Kabupaten Cianjur oge Pujangga sareng Sastrawan, nalika Pamarentahan Bupati R.A.A. Prawiradiredja II (Taun 1868-1910 M).

Dandanggula

Wantu-wantu sindir mah sasindir

Wantu-wantu basana sabasa Ngan

beda nu kapi omong

Catur Ki Juru Pantun

Juru Pantun anu berbudi

Pantun ti Padjadjaran

Nu ti Kun Fayakun

Nyamos pieusieunana

Sindir hiji dimana waliwis mandi

Mandi di Pangguyangan

referensi: cianjurkab