Cianjur di Google Maps

Cianjur di Google Maps

Bagi komunitas cianjur yang telah lama mengikuti perkembangan dari Google Maps atau bahkan memanfaatkan Google Maps sebagai panduan mencari alamat, kini Google Map telah memberikan informasi lebih detil.

Nama Jalan kini telah dapat kita peroleh dengan lengkap, seperti yang ditampilkan diilustrasi. Sehingga bagi warga Cianjur yang belum hapal nama jalan khususnya di daerah kota bisa dengan mudah memperoleh informasi melalui Google Maps ini.

Untuk lebih detilnya bisa langsung mengunjungi URL ini.

Selain itu, dengan Google Maps kita bisa memperoleh informasi yang cukup lengkap nama-nama desa atau kecamatan sampai ke Cianjur Selatan. Sehungga kita dengan mudah bisa mengetahui setiap nama lokasi yang kita lewati ketika jalan-jalan ke Pantai Jayanti Cidaun.

Beberapa situspun ikut memanfaatkan Google Maps ini yang memungkinkan kita untuk menandai sebuah lokasi, misalnya kita ingin menandai lokasi sekolah, pertokoan bahkan ingin menandai lokasi rumah kita sendiri. Misalnya yang difasilitasi oleh WikiMapia

referensi: cianjurcybercity, google maps
Basa Sunda: Riwayat Pantun

Basa Sunda: Riwayat Pantun

Kanggo Iangkung ngalengkepan deui ieu buku, nu nyerat ngempelkeun sabaraha catetan ti dapur Yayasan Wargi Cikundul. Yasana R. Onong Gandaadinegara miwah catetan R.A. Hanafiah Wiradiredja. Diantawisna kenging nyutat tina catetan¬catetan R. Ibrahim Obing (tilas Panghulu, nu pupus taun 1942 di Tanggeung). Sareng catetan ti R.H. Ipung Prawirasudibdja, Ketua Komisi Sejarah Kabupaten Cianjur, nu ni!ar dunya ping 3 Mei 1970.

Sapertos nu kaunggel dihandap ieu ;

Disisi gunung Mananggel Cianjur tahun 1766, aya hiji jalma ngaranna Tjakradiparana. Duka urang mana asalna, karesepna kana pantun. Kieu riwayatna ;

Dina hiji waktu, Tjakradiparana tatapa di gunung. Anu maksudna hayang bisa mantun, lilana 40 poe. Barang geus tutup tatapana anu Nana 40 poe, kadatangan gu!ang-gulang (tukang jaga lawang ka Kabupaten), anu maksudna ngemban timbalan Dalem. Tjakradiparana kudu ngadeuheus ka Kabupaten.

Gancangna, Tjakradiparana indit diiringkeun ku Gulang-Gulang arek ka Kabupaten. Tapi di sajeroning leumpang, Tjakradiparana ngarasa heran pohara jeung sejen tetenjoan. Sabab nu disorang teh bet jalan anu resik pohara tur lempeng ngulon. Anu saterusna jolna ka hiji Karaton nu sakitu agreng, kalayan cahaya lampu anu sakitu aralusna asa dina pangimpian bae.

Barang geus anjog ka Karaton, gek Tjakradiparana diuk. Teu lila ti jero Karaton sumping Kangjeng Raja, ngabageakeun ka Tjakradiparana bari sasauran ;

” Bagea Tjakradiparana, bener anjeun teh hayang bisa mantun, pek atuh cokot, tuh pantunna di kamar ! saur Kanjeng Raja.

Jung bae Tjakradiparana indit, nyokot pantun tea di kamar. Sarta manehna kaget sabab pantun teh kacida beuratna tur gede, mani sagede lisung bangkrung. Jeung kawatna teh, ngan aya 6 siki (lambar). Terus eta pantun teh disimpen payuneun Raja. Salajengna Raja ngalahir ;

“ Pek maneh geura mantun, ngan lamun rek mantun (ngalalakon) kudu bukti jeung anu dilalakonkeunana. Ayeuna ku kula rek dlgeroan Tjiung Wanara “, tah ieu buktina.

“Ayeuna lalakon Lutung Kasarung”; tah ieu buktina.

“Ayeuna lalakon Mundinglaya“, tah ieu buktina.

“Ayeuna lalakon Sangkuriang“, tah ieu buktina.

” jeung lamun maneh rek mantun, kudu disambat kalawan disebut anu baris dilalakonkeunana ! “, kitu saur Raja.

Sanggeus Tjakradiparana bisa mantun tur kawidian ku Raja, jung manehna balik. Ari datang ka lemburna (imahna) manehna ngarasa kaget, rehna loba pisan jalma keur ngagimbung. Nyaeta hajat ka 40 poena Tjakradiparana, sabab geus dianggap maot. Atuh jalma­jalma kabeh pada kaget, sabab Tjakradiparana mah geus maot opatpuluh poe lilana

Ti wangkid harita pisan, Tjakradiparana jadi tukang mantun anu sohor pisan. Nepi ka loba pisan, nu hayang dipangmantunkeun. Sarta lila-lila mah, kauninga ku Dal em di Cianjur. Terus Tjakradiparana disaur kudu mantun di Kabupaten (Kadaleman). Alam harita mah, mantun teh tara make dikawihan kawas kiwari. Estu ngan nyaritakeun lalakon, bae.

Wallahu ‘alam…..!

* * *

 • Mairan Ti Dapur
 • Yayasan Wargi Cianjur
 • Neda Agung pangaksama
 • Hakeki ka Maha Suci
 • Lahirna ka balarea
 • Mugi henteu lepat tampi
 • Sanes ati kumaki
 • Reh agul ku paying butut
 • Mapay laratan asalna
 • Ieu mah ibarat misil
 • Ibaratna anak anu mapay bapa
 • Cianjur Nagri kawentar
 • Dina jaman pra Bopati
 • Tangtu ngandung titimangsa
 • Sajarah pon kitu deui
 • Ngandung warsi mimiti
 • Saha nu ngadeg papayung
 • Catetan mere jawaban
 • Sajarah geus mere bukti
 • Kabudayaan kasenian nu nyata
 • Ciri bukti anu nyata
 • Dugi ka alam kiwari
 • Gumelar taya pegatna
 • Dipideudeuh dipupusti
 • Nyata mangrupi seni
 • Warisan para luluhur
 • Seni Kabudayaan Sunda
 • Ku urang kudu talungktik
 • Ti iraha gumelarna Cianjuran
 • Tembang Sunda Cianjuran
 • Geus jadi sabiwir hiji
 • Jadi catur balarea
 • Tapi poma ulah lali
 • Sajarahna mimiti
 • Pantun, Jemplang reujeung Degung
 • Katut rarancaganana
 • Salendro pon kitu deui
 • Naha saha nu kawit nyiptakeunana

* * *

 • Kidung Wiwitan
 • Neda ampun ka Yang Agung
 • Seja amit ka Yang Widi
 • Disuhunkeun barokahna
 • Ti sadaya para ahli
 • Para ahli jeung Pujangga
 • Pujangga anu bihari
 • Karuhun muga ngajurung
 • Seja amit neda widi
 • Wirehing bade ngaguar
 • Ngaguar nu jadi kawit
 • Dina widang tetembangan
 • Malar teu poekeun teuing
 • Ka luluhur di Cianjur
 • Khusus Kangjeng Dalem Pancaniti
 • Jujuluk Kusumahningrat
 • Ieu abdi-abdi seni
 • Rek nyukcruk mapay laratan
 • Pamugi maparin widi
 • Ieu para putra putu
 • Nu mupusti kana seni
 • Nu micinta tetembangan
 • Ulah kasilih ku junti
 • Henteu kagembang ku jaman
 • Karawat ku nu pandeuri
referensi: cianjurkab
Nyukcruk Galur

Nyukcruk Galur

Keur urang Cianjur atawa urang Jawa Barat mah komo ka nu resep Tembang Sunda Cianjuran, geus moal bireuk deui saha ari Aki Dadan.

Anjeunna sering nampi uleman, kanggo midangkeun kaahlianana dina widang nembang Sunda Cianjuran. Boh di Cianjur, boh di Bandung atawa di kota-kota sejenna. Boh dina acara-acara resmi kanagaraan, boh di anu ngayakeun hajatan rongkah atawa basajan.

Tapi saur para ahli mah, Mamaos atanapi Nembang Sunda Cianjuran nu dihaleuangkeun ku Aki Dadan teh, karasa aya bedana ti nu sejen. Sabab haleuang Cianjuran Aki Dadan mah, Mamaos Cianjuran nu asli. Sanes Cianjuran kiwari, nu remen dipasanggirikeun.

Nu rada ‘aheng-na’ teh deuih, Aki Dadan mah estu idealis pisan dina mertahankeun kaaslian Mamaos Cianjuran. Teu kersaeun dikuah kieuh sok kantenan kolaborasi sareng musik lian, nu pajar nyaluyukeun jeung kamotekaran jaman. Nepikeun ka aya Cianjuran nu disebut Garutan, Ciawian jeung sajabana.

” Cianjuran mah nya Cianjuran bae nu bener kawas bareto kahoyong nu nyiptakeunana, tapi lain teu meunang dikembangkeun deui. Eta mah kumaha karesepna, da henteu matak goreng “, ceuk Aki Dadan dina hiji waktos.

Leres pisan ki, upami Cianjuran dipikaresep ku urang Perancis tea mah, pan teu kedah robih janten Paris-an nya ! Duka upami aya Cianjuran ala Paris mah, atanapi ala Tokyo.

Hartosna maksad Si Aki mah panginten, mun arek oge aya Pasanggiri Cianjuran. Nya pasanggiri Cianjuran anu asli atuh, Cianjuran nu bener, basana teh. Lain Cianjuran nu geus meunang ngaropea deui. Samalah lain nu ngan ukur ngaranna wungkul Tembang Sunda Cianjuran, ari lain Mamaos asli nu asalna ti Cianjur mah.

Matak cenah urang Cianjur mah rada heseeun rek jadi pinunjul dina pasanggiri Cianjuran teh, da paingan atuh meureun nu dipasanggirikeunana oge beda jeung Mamaos Cianjuran nu sabenerna.

Kusabab kitu lamun eta hal diantep, lila-lila Mamaos Cianjuran nu sabenerna mah teu mustahil bakal leungit. Atawa sakurang-kurangna pada naringgaikeun da teu nyarahoeun tea, nu kumaha sabenerna nu disebut Mamaos Cianjuran teh. Iwal ti Cianjuran jaman kiwari, nu geus loba diropea. Mamaos nu ngan saukur boga ngaran tea, Tembang Sunda Cianjuran… !

Alatan sikep Aki Dadan anu sakitu kuatna dina nanjeurkeun prinsip Mamaos Cianjuran (idealis tea, kitu), teu saeutik ahli Cianjuran jeung para inohong sejenna nu mikaserab ka anjeunna.

Nu matak ceuk Abah Ruskawan tea mah, eta Pupuhu Paguyuban Pasundan Cabang Cianjur, bari seuri. Aki Dadan teh Seniman Cianjuran anu moyan pisan.[] seniman nu resep moyan isuk-isuk, bari ngopi, Dikitukeun teh, jinisna ku anjeun teu sing pundung Nu puguh mah kalahka ngabarakatak, mangkaning keur ngenyot udud keretek. Atuh jadi rada kabesekan Ku haseup udud, jegroh batuk bari reumbay cipanon.

Nu boga dosana mah Abah Ruskawan, geus ngaleos manten ding kamendi. Ninggalkeun Si Aki nu keur ongkek-ongkekan pameunteuna pias, ari udud ucas acos teu daekeun leupas.

Beu, na eta mah, baku ari geus ngaheureuyan kolot teh. Tapi da geus kitu ilaharna, lamun keur ngariung teh pasti bake dibarengan ku banyol. Nu kudu rada dipikiran mah eta geuning aya kuresep lamun nenjo batur keur manggihan katalangsara teh. Enya, pan ari keur kabesekan haseup teh geuning sok karasa nyeri kana irung, tikoro malah dibarengan ku eungap dada sagala rupa ditambahan ku peurih mata, da reumbay ku cipanon Tapi kunaon ku urang sok kalahka disaleungseurikeun, lain buru ditarulungan.

Tapi mungguhing papada Seniman jeung Budayawan tea, sarua jalma merdeka. Teu mangkuk sapoe ti harita geus ngariung deui di Sekretariat LKC (Lembaga Kebudayaan Cianjur) tingbarakatak saleuseurian, nyeungseurikeun kahirupanana sewang¬sewangan nu beuki tigerat.

Wangsul deui ka Aki Dadan, saha atuh nu saleresna, anjeunna teh ?

Aki Dadan teh nyaeta putrana Mang Endu (Endu Sulaeman Apandi), Seniman Cianjuran nu tina rundayan karuhunna mah kungsi janten murid R. Ece Madjid. Inohong Cianjuran bihari anu kaanggo pisan ku Dalem R.A. Wiranatakusumah. (Lajeng teras diboyong ka Bandung, samalih ditikahkeun sareng R. Siti Munigar). Luyu sareng katerangan Aki Dadan dina hiji waktos, yen bibit buit anjeunna mah ngarupikeun para abdi Dalem Cianjur kapungkur dina widang Seni Budaya.

Kukituna munasabah pisan mun dina ieu buku, Aki Dadan Sukandar (nami lengkepna) medarkeun elmu panemuna ngeunaan Tembang Sunda Cianjuran. Medarkeun asal usul bari ngaguar deui, kumaha mimitina aya Mamaos Cianjuran. Sakumaha nu mindeng kadangueun ku Aki Dadan ti para karuhunna kapungkur, nalika anjeunna nuju anom nincak rumaja atawa boa nuju murangkalih keneh pisan.

Tapi saur Aki Dadan, sateuacan ngaguar Mamaos Cianjuran, urang kedah terang heula ka karuhun nu tos ngawangun ieu Dayeuh Cianjur.

* * *

Kocap kacarita, harita kirang langkuna Taun 1672. Jalma-jalma ti Banten saeutik-saeutik mimiti daratang ka Cibalagung. Nepi ka jumlahna tuluy ngalobaan, aya kana limaratus urangna. Eta jalma-jaima nu daratang ti Banten teh, diluluguan ku tilu ‘kokolot’. Nyaeta nu disebut Ayah Enggona, Embah Ilem jeung Embah Kahir. (Kabehdieunakeun, katelah Ahli Maenpo)

Datangna ieu jalma-jalma ka Cibalagung (kiwari aya di wilayah Kacamatan Mande, Cianjur), kusabab embung diparentah tur dikadalikeun ku Pamarentah Kolonial Belanda. Nu matak jauh dijugjug anggang diteang, bakat kuhayang neangan pitempateun nu aman, bebas tina parentah nu lian.

Tapi eta maksud Embah Kahir saparakanca, kanyahoan ku Pamarentah Kolonial Walanda di Batavia. Nu tungtungna marentahkeun ka Kasulltanan Cirebon, sangkan ngawaskeun gerak gerik eta jalma-jalma ti Banten nu geus ngungsi ka Cibalagung, kalawan jumlah aya ratusna.

Satuluyna Sultan Cirebon nunjuk salah sawios Panglimana nu aya di Tanah Datar, sangkan ngawaskeun gerak gerik eta jalma-jalma ti Banten sakumaha parentah ti Pamarentah Kolonial Walanda.

Ari Tanah Datar ngarupikeun hiji wewengkon di Kasultanan Cirebon, nu Panglimana katelah pinter jeung wijaksana wastana Ki Wiratanu. Salah sawios putra sakaligus santri R. Aria Wangsagoparana ti Pasantren Talaga, Subang nu dipupuhuan ku ramana ku anjeun.

Ari R. Aria Wangsagoparana, ngarupikeun karabat sareng salah sawios santrina Syeh Syarief Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).

Teu lami ti harita, Ki Wiratanu katut rombonganana bral mios ka wewengkon Cijagang (kiwari aya di wilayah Kacamatan Cikalongkulon, Cianjur). Teras bubuara naratas pilembureun, muka leuweung geledegan. Pikeun ngawaskeun gerak lengkahna jalma-jalma ti Banten tea, sakumaha parentah ti Sultan Cirebon.

Tina Kapamingpinan Ki Wiratanu anu arif tur wijaksana kalayan henteu weleh muntang ka Nu Maha Kawasa Allah SWT, tuluy nyambuang nyeungitan alam sabudeureunana. Dugikeun ka jalma-jalma nu ti Banten tea daratang ka anjeunna sarta tuluy sapuk ngaku, yen Ki Wiratanu teh pamingpin aranjeunna. Tur ngalandih gelar R. Aria Wiratanu Datar (Wiratanu ti Tanah Datar).

Disagedengeun eta, tilu kokolot ti Banten tea oge langsung dipasihan pancen janten pangawal-pangawal R.A. Wiratanu Datar.

Sawatara taun ti wangkid harita, wewengkon Cibalagung beuki rame, rahayatna beuki nambahan. R.A. Wiratanu Datar, saterasna ngadegkeun Kademangan Cibalagung. Rahayat di wewengkon eta mufakat ngangkat Pamingpin Kademangan, nyaeta putra R.A. Wiratanu Datar pang-ageungna, wastana R.A. Yoedha Manggala janten Dalem Cibalagung. Ieu kajantenan kirang langkung, diantawis Taun 1676-1677.

Sajaba ti eta para pamingpin nu aya disakuliah wewengkon Cianjur lianna, oge sapuk ngangkat Dalem Cikundul janten pamingpin Nagri Cianjur tur disebat Raja Gagang. Hiji pamingpin nu diangkat ngaliwatan hasil musyawarah para pamingpin lianna, nu aya di wewengkon Nagri Cianjur waktos harita.

 

* * *

R.A. Wiratanu Datar teh kagungan putra 12 urang, istri pameget. Kinten-kinten Taun 1682, meh-mehan aya kajadian bancang pakewuh. Alatan ayana parebut kakawasaan di Kademangan Cibalagung, diantawis R.A. Yoedha Manggala sareng rayina ku anjeun wastana Wira Manggala. (Putra kalima Dalem Cikundul).

Dalem Cikundul nu arif wijaksana, uningaeun pisan kana ayana gejala parebut kakawasaan diantawis putrana. Saenggalna anjeunna nyaur Wira Manggala sarta teras nganjurkeun, sangkan eta putra kalima teh mios ka tebeh kulon. Oge ngawidian ka Wira Manggala, sangkan nyandak sabagean rahayat Cibalagung, ngiring milari Taneuh Bahe Ngetan Sisi Walungan.

Teu lami ti harita, Wira Manggala sareng rombonganana miang ka tebeh kulon. Kademangan Cibalagung, salamet tina bancang pakewuh. Ari rombongan Wira Manggala nu harita miang ti Kademangan Cibalagung teh, dipingpin ku Ayah enggong. Sedengkeun ari ayah Enggong ceuk rundayanana mah, nyaeta karuhunna Mang Endu Sulaeman Apandi tea (Aki Dadan, putra ka-tujuh ti Endu Sulaeman Apandi ; Pen)

 

* * *

Iring-iringan rombongan Wira Manggala dugi ka hiji wewengkon, teras ngabukbak ieuweung. Daerah nu pangpayunna dibuka (dibukbak) teh, nyaeta Kampung Muka, nu dugi ka ayeuna teu robih tetep janten Kalurahan Muka.

Salajengna rombongan naratas leuweung dugi ka hiji wewengkon nu pinuh ku tatangkalan, nu eusina Sayang Heulang wungkul. Eta wewengkon saterasna dinamian Kampung Sayang Heulang. (kiwari jalan By Pass/JI. Dr. Muwardi).

Rombongan teras ngabring rada nanjak ka palih kulon, dugi ka hiji wewengkon nu perenahna rada kaluhur. Wira Manggala rarat reret kaditu kadieu, sagala katembong. Tungtungna eta wewengkon teh dinamian, Kampung Panembong.

Aya kereteg dina manah Wira Manggala waktos harita, yen wewengkon nu janten jugjugan parantos caket. Lajeng anjeunna sareng rombongan neraskeun lalampahan, rada mudun deui kahandap ka tebeh wetan. Ngalangkungan seueur tangkal salak jeung tangkal kopi. Ban marapah rombonganana paciweuh, ngalaan heula eta buah salak jeung kopi. Dugi ka wewengkon eta janten nelah tug dugi ka ayeuna, janten Kampung Salakopi.

Tidinya rombongan Wira Manggala neraskeun deui lalampahan, bari tos reup-reupan Maghrib. Nya rombongan teh reureuh dihiji tempat nu taneuhna rada rata, tur sisi walungan rada leutik. Dugi ka rombongan nu kacapean teh ngarereb di eta tempat, milari Pangsarean (tempat pikeun sare). Nya wewengkon eta, nu kiwari janten Kampung Pasarean tea. (Kiwari mah sabagean janten Tempat Pemakaman Umum). Sareng seueur deui wewengkon atanapi nami tempat sejenna nu dugi ka ayeuna masih keneh dianggo, tur saleresna mah ngandung sajarah karuhun Cianjur. (Insya Allah ngeunaan nami-nami tempat ieu, ku LKC bade ditalungtik deui teras dibukukeun, pidu’ana bae).

Pondok carios kinten-kinten Taun 1690, ngadeg Kademangan Pamoyanan. Perenahna tetela sapertos nu dianjurkeun ku R.A. Wiratanu Datar (rama-na), nyaeta di palebah taneuh bahe ngetan sisi walungan tea. (wewengkon Pamoyanan kiwari)

Teu lami ti harita, R.A. Wiratanu Datar wafat di Cikundul. R.A. \Mira Manggala ngaraos sedih, lajeng muru sisi walungan. Di sisi walungan anjeunna ngeluk tungkul bari rambisak, emut ka nu janten ramana. Emut yen anjeunna sareng rombonganana tiasa ngadegkeun Kademangan Pamoyanan, ku kawijaksanaan sareng anjur-an ti nu janten ramana, R.A. Wiratanu Datar.

Ku ayana kajantenan eta, walungan tempat ngadeg R.A. Wira Manggala harita, lajeng dinamian ku anjeun­na walungan Ci-anjur. Kitu deui Kademangan Pamoyanan dinamian ” Pamoyanan Tepising Cianjur “

Salajengna ku kabinekasan R.A. Wira Manggala, Kademangan Pamoyanan kaetang maju dina pangwangunanana. Dugikeun ka seueur rahayat ti Kademangan Cibalagung, nu ngahaja ngalih ka Pamoyanan. Tungtungna lami-larni, rahayat Cibalagung jadi ngirangan.

Walhasil R.A. Wira Manggala ngarupikeun hiji pamingpin Cianjur bihari, nu kaetang sukses. Salajengna rahayatna harita mufakat nga-anugerahkeun gelar ka anjeunna, janten R.A. Wiratanu Datar kadua. Nu oge disebat Dalem Tarikolot. Sakaligus ngangkat anjeunna, janten Dalem Sunda Kilen (Sunda Kulon). Tug dugi ka ayeuna lokasi waktos nga-anugerahkeun gelar ka Wira Manggala teh masih keneh aya, nyaeta nu disebat Kampung Gelar tea.

* * *

Kitu rupina, carita salangkung ngeunaan nyukcruk galur karuhun Cianjur kapungkur. Etang-etang ngemutan deui ka nu tos aruninga, ngabejaan ka barudak ayeuna. Sangkan ulah poekeun teuing, pareumeun obor.

Naon margina, sabab Aki Dadan rek neraskeun deui wangkonganana ngeunaan Mamaos Cianjuran tea. Saur Si Aki, karuhunna teh rata-rata seueur nu janten abdi Dalem (Jalmi-jalmi nu diperyogikeun tanagi sareng emutanana, ku kaum ningrat).

Sumangga nyanggakeun, ieu caritaan Aki Dadan ti para karuhunna tea nu langsung diserat ku anjeunna, ngeunaan asal usul Mamaos Cianjuran.

 

* * *

Waktos harita Karajaan Pakuan Padjadjaran, Murba (Murba, hartosna jaya). Kasenian nu tiasa lebet ka Karaton sareng dipikaresep ku para Raja, diantawisna Kasenian Pantun.

Seni Pantun teh biasana sok dipidangkeun ku nu yuswana tos sarepuh. (Saur paripaosna mah ku aki-aki). Midangkeun haleuang pantun dipayuneun Raja atanapi Ratu, kalayan nganggo guguritan nu eusina nga¬agungkan karuhun Raja atanapi Ratuna. (Kirang langkung abad ka-14 atanapi ka-15 M). Waktos harita bentangan kawat kecapi jumlahna mung aya 6 (genep).

Sri Baduga Maha Raja Prabu Siliwangi nyangklng kakawasaan di Pakuan Padjadjaran, salami kirang langkung 85 atanapi 87 taun. Samaiih aya nu nyebat saratus taun langkung. Waktos harita Ajaran Islam nu dicandak ku urang Gujarat (Padagang Islam Arab) tos ngawitan lebet ka Pakuan Padjadjaran, namung masih keneh teu acan seueur. Sedengkeun dua istri diantawis saratus selir Sri Baduga, tos ngagem Agama Islam.

Tiasa kauninga, salapan Wali (Walisongo) nu aya di Pulau Jawa, remen pisan ngayakeun pasamoan nu lokasina di Mega Mendung, Bogor. Maksadna mah kanggo ngatur siasah (strategi), kumaha carana sangkan tiasa lalugina lebet ka Karaton Padjadjaran bari tiasa langsung adu hareupan sareng Raja atanapi Ratu. Anu maksadna mah bade nyebarkan Agama Tauhid (Syiar Islam).

Dina hiji gempungan salah sawios Wali nyanggeman tiasa lebet ka Karaton, mayunan Raja atanapi Ratu. Ari sarana nu dianggo nyaeta ngagunakeun Seni Pantun, hiji kalangenan anu waktos harita dipikaresep pisan ku Raja sareng Ratu Padjadjaran.

Salah sawios Wali nu nyanggeman tea bade nyamar salaku Juru Pantun, midangkeun lagu-lagu bari metik kacapi sapertos biasa. Namung nganggolagu Sunda, nu sya’irna Islami.

Ti wangkid Narita Ki Juru Pantun sering diulem ku Radja, kanggo midangkeun lagu-agu pantun payuneunana. Dina hiji waktos Ki Juru Pantun mamalihan teh midangkeun sya’ir, nu uni-na sapertos kieu ;

Raja-na sagala Raja

Gusti-na sagala Gusti Anu ngarajaan Bumi

Jeung langit katut eusina.

Sri Baduga Maha Raja ngaraos kataji, ku sya’ir ditembangkeun sang Juru Pantun eta. Kumargi kitu saparantosna nembang sareng ngadangukeun pantun teh, dilajengkeun kana pancakaki. Utamina Sang Prabu seueur naros ka Ki Juru Pantun, diantawisna ;

Raja : ” Aki, ari nu dimaksad ku Aki – Raja¬na sagala Raja. Gusti-na sagala

Gusti teh, saha atuh ? “

Juru Pantun : ” Gusti Nu Murbeng Alam “

Raja tambih panasaran ; ” Saha atuh nu Murbeng Alam teh ? “

Diwaler ku Ki Juru Pantun teh, dugi ka tilu kali ;

” Allah — Allah — Allahu Akbar “

Saparantos ngadangu kitu, Sri Baduga Maha Raja katingal ngahuleng lami pisan. Rupina bae anjeunna emut ka dua istri selirna nu tos ngagem Agama Islam, namung henteu diwagel ku anjeunna kantenan diganggu mah.

Teu lami, Sang Raja tumaros deui ;

” Ari Aki teh, saha tea atuh ? “

Ki Juru Pantun ngawaler ;

” Ari saur nu nyebat mah Aki teh : Ki Nurul Tohidi ” Saatos rada lami ngahuleng deui, Sang Raja cumarios bari dumareuda ;

” Oh kitu ! “

Salajengna dina pasamoan pamungkas, Sri Baduga Maha Raja Prabu Siliwangi cumarios deui ka Juru Pantun ;

“Ageman kuring keur kuring,

Ageman anjeun keur anjeun “

Dugi ka anjeunna tos bade wafat Prabu Siliwangi masih keneh ngalahir ka sadaya rahayat Padjadjaran sareng Ratu miwah para selima, yen ;

“Ageman kuring keur kuring,

Ageman anjeun keur anjeun ”

* * *

Sareng sing saha and wedi ku kalungguhan Pangeranana, sarta ngariksa dirina tine hawa nafsu. Sayaktosna, nya sawarga geusan pangbalikanana “

( QS. 79 : 40-41)

referensi: cianjurkab
Berdikari Indo Super Grosir, Supermarket Bahan Bangunan

Berdikari Indo Super Grosir, Supermarket Bahan Bangunan

Setelah sebelumnya kita mengetahui keberadaan NEC, Nuhun Electronic Center sebagai salah satu tempat berbelanja perlengkapan elektronik dan Mitra Grosir Toserba “Super Murah” sebagai salah satu tempat alternatif berbelanja kebutuhan sehari-hari, kini telah hadir di kota Cianjur SUPER MARKET, INDO SUPER GROSIR, PUSAT BELANJA BAHAN BANGUNAN yang beralamat di Jl Arif Rahman Hakim No. 27 Cianjur 43215.

Dikutif dari http://indosupergrosir.indonetwork.or.id ,  Supermarket Bahan Bangungan ini siap melayani para kontraktor, konsumen, atau proyek yang berada didekat daerah cianjur dan memenuhi permintaan dengan harga GROSIR dan menyediakan juga jasa pengantaran sampai dengan kota SUKABUMI dan BANDUNG.

Bahan bangunan yang berupa, Semen, Paku, Triplek, Keramik, Granite, Pipa PVC, Besi Behel, Besi Jadi, Gypsum, Hardware tools, Hand Tools, Pompa air, Alat-alat listrik, Alat-alat tukang, Alat-alat tehnik, Tangki air stainless & Fiber, Elektronik, Pecah Belah dan masih banyak lagi perlengkapan bangungan yang membuat supermarket ini semakin memanjakan pengunjungnya untuk berbelanja.

“ONE STOP SHOPPING, menyediakan kebutuhan atap sampai lantai beserta isinya” itulah yang menjadi moto dari Berdikari Indo Super Grosir. PT

Untuk lebih jelasnya dapat menghubungi (0263) 501 1111 (Flexi), (0263) 9100090 (Esia), untuk daerah bandung dapat menghubungi (022)91181150

Berdikari Indo Super Grosir. PT
Jl Arif Rahman Hakim No.27 Cianjur 43215
Jawa Barat-Indonesia
Tlp. 0263-263959, 0263-263609. Fax 0263-263114
e-mail: indosupergrosir@live.com

referensi: cianjurcybercity
NEC, Nuhun Electronic Center

NEC, Nuhun Electronic Center

Nuhun Electronics, Diawali sebagai toko servis tahun 1980 dan berkembang menjadi toko servis elektronik yang disegani karena mempunyai peralatan lengkap seperti Osiloskop, Patern Generator, Field strenght meter,dll yang termasuk barang yang tidak murah dan teknisi yang handal. Kemudian berhubungan dengan POLYTRON(divisi servis), terus berkembang menjadi toko spare part electronic, hingga menjadi toko TV dan radio tape pada tahun 2000.

Pada awalnya hanya berhubungan dengan produk China, dan merek TCL, Konka, Aiwa, Panasonic, JVC, Sharp dan Toshiba dari toko eceran menjadi grosir yang mencakup wialyah Jawa Barat. Perkembangan toko saat ini sudah maksimal karena keterbatas tempat, sehingga sulit mengikuti tuntutan dan perkembangan pasar yang ada dan kesulitan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan menaikan volume penjualan, kebijakan pabrik juga terus berubah cendrung memangkas jalur distribusi hingga ke pemakai akhir. Terbukti dengan sering adanya pameran-pameran kontes display bonus konsumen.

Mengamati perkembangan ini saya mencoba menggabungkan kelebihan dari ritel tradisional dan ritel modern serta tuntutan konsumen, perkembangan pasar dan keinginan Supplier dengan membuka (NEC)Nuhun Electronic Center (1000M2) dengan konsep One Stop Electronic Shoping, dilahan seluas 2960M2 Dengan lahan parkir dan pujasera 1800M2. Kami bisa meningkatkan pelayanan konsumen secara optimal dan memenuhi volume penjualan yang dituntut Supplier yang terus naik.

Di sisi lain Supplier bisa bebas mendisplay produk tanpa harus membeli insentif display kepada toko dan juga bisa kontak langsung dengan konsumen, dengan menempatkan SPG sesuai kebutuhan, menggunakan space promo/untuk pameran tanpa biaya tambahan seolah-olah mempunyai tempat promosi permanen dan keuntungan lainnya. Maka terbentuk sinergi yang memenuhi kepentingan bersama dan mendapat keuntungan yang optimal.

Visi

Menjadikan pilihan pertama masyarakat untuk membeli produk elektronik,untuk kebutuhan rumah, anak sekolah, kantor, dan pedagang elektronik,karena murah dengan purna jual yang prima dan pelayanan yang optimal,produk yang dijual mengikuti perkembangan teknologi dengan kualitas yang baik dan terjangkau.

Misi

 • Memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan produk elektronik dengan mudah, murah, berkualitas dan terjangkau.
 • Memilih dan menjalin hubungan dengan pemasok /supplier yang merknya sudah dikenal, mempunyai kualitas produk yang baik, dapat memberi keuntungan bersama, dan mempunyai konsep purna jual yang baik.
 • Menciptakan konsep berbelanja yang edukatif,informatif yang memuaskan pelanggan dengan suasana belanja yang dilayani oleh sikap karyawan yang ramah.
 • Senantiasa mengikuti perkembangan elektronik dan informasi agar selalu dapat mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pasar.
 • Memberi pelyanan optimal dari saat membeli hingga sampai dirumah pemakai.
 • Mengoptimalkan system purnajual.

NEC (Nuhun Electronics Center)
Jl.Printis Kemerdekaan No.9 (jebrod) Cianjur 43214
Tlp.(0263)281418 ,SMS:081809108168,Fax:(0263)2289555
Jawa Barat – Indonesia
Email:nuhun@nuhun-electronic.com

referensi : nuhun-electronic.com, cianjurcybercity

 

Cincau, Wisata Kuliner Dadakan di Cianjur

Cincau, Wisata Kuliner Dadakan di Cianjur

Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat, sangat dekat. Perbatasan kawasan tersebut berada di jembatan Citarum. Jembatan ini sangat monumental dan banyak aktivitas warga di sana. Di kawasan itu tepatnya di bantar Caringin Cihea terdapat kawasan wisata.

Kawasan wisata yakni disebut Kawasan Cihea. Di sana terdapat sejumlah pedagang cingcau. Pedagang tersebut berjejer di sepanjang jalan raya bandung cihea, haurwangi cianjur. Para pedagang tersebut menanti pembeli yang ke luar dari kendaraan roda empat dan dua. Memang terlihat seperti bukan kawasan wisata, tetapi jika dilihat dari kasat mata kawasan itu menjadi kawasan bersipat dadakan. Sebab, banyak pembeli dari berbagai daerah. Seperti dari Bandung, Karawang, Sukabumi, Bogor, dan Jakarta .

 

Dan dari cianjur sendiri. Sedangkan  berdiri mereka berdagang sekitar tujuh tahun lalu. Dian Gunawan (45), salah seorang pedagang Cingcau mengtakan, sejak berdirinya Gerbang Marhamah di daerah perbatasan Cianjur-Bandung Barat menjadi tempat yang strategis bagi para pedagang cincau untuk mengais rezeki. Para pedagang kebanyakan adalah warga Kampung Sukamaju, Kecamatan Haurwangi, Cianjur.

“Dalam sehari bisa mendapatkan pendapatan Rp30 ribu. Jika dihitung dalam sebulan, saya  bisa meraup hingga Rp900 ribu” katanya, kemarin.Dirinya mengaku, kualan disini udah lama, kurang lebih lima tahun bersamaan dengan berdirinya Gerbang Marhamah. Terlebih jika mereka berjualan di hari libur dan musim hujan. Pendapatan dalam sehari bisa lebih dari biasanya. Sebenarnya lapak-lapak pedagang cincau ini, dulunya pernah diperingatkan oleh Petugas Satuan Pramong Praja (Satpol-PP) untuk tidak berjualan dengan alasan mengganggu ketertiban umum.

Namun, berkat negosiasi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) salah satu yang berdiri di Cianjur, pedagang akhirnya bisa tetap beraktifitas.Dirinya berharap para pedagang yang berjualan disini mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Cianjur dan juga mendapatkan izin tetap berjualan. Karena usahanya ini sudah dilakukan turun temurun dan merupakan mata pencaharian satu-satunya.”Kami para pedagang hanya berharap pemerintah bisa memberikan izinnya untuk kami berjualan. Karena, ini satu-satunya mata pencaharian kami,” harapnya.Sementara itu, Saepudin Hidayat (39), salah seoarang budayawan asal Cianjur, menuturkan, secara tidak disadari kawasan ini menjadi tempat wisata.

Karena pembelinya juga berada di berbagai daerah. Seperti dari Bandung, Karawang, Sukabumi, Bogor, dan Jakarta, dan Cianjur sendiri. “Kawasan wisata dadakan ini, menajadi salah satu pemikar warga di luar Cianju, untuk beristirahat di Cianjur, dengan membeli cingcau khas Cianjur,” imbuhnya. (den)

referensi: radarcianjur
Hotel Cianjur, Cipanas-Puncak

Hotel Cianjur, Cipanas-Puncak

Hotel Cianjur memiliki lokasi terbaik untuk menikmati keindahan alam puncak tanpa harus kehilangan kenyamanan kota. Dan nikmati pula kenyamanan fasilitas dan pelayanan terbaik Hotel Cianjur selama masa liburan maupun urusan bisnis Anda.

Terletak didepan Istana Presiden, Hotel Cianjur dekat dengan pusat belanja, factory outlet dan berbagai objek wisata seperti Taman Bunga Nusantara dan Taman Wisata Cibodas.

Hotel Cianjur membangun berbagai fasilitas hotel untuk menunjang kenyamanan Anda ketika menginap di Hotel Cianjur.
Anda dapat dengan bebas menikmati Kolam Renang Air Hangat. Anda dapat menikmati hidangan andalan Resturant Hotel Cianjur sambil memandang keindahan panorama puncak.

Kafe Cianjur adalah tempat yang paling pas untuk melepas sejenak kesibukan bisnis. Nikmati dengan santai berbagai makanan dan minuman sambil diiringi musik-musik berkelas.

Kafe Cianjur juga dapat dijadikan tempat pertemuan dengan partner bisnis Anda, atau tempat berbincang ringan dengan orang terdekat Anda yang paling Anda cintai.

Berikut informasi lainnya mengenai Hotel Cianjur, Cipanas-Puncak:

HOTEL FACILITIES

General 24-Hour Front Desk, Bar, Family Rooms, Garden, Newspapers, Restaurant, Safety Deposit Box,
Activities Fitness Center, Indoor Swimming Pool (all year), Karaoke, Sauna,
Services Ironing Service, Laundry, Meeting/Banquet Facilities, Room Service,

HOTEL POLICIES

Check In 14.00
Check Out 12.00
Parking Parkir umum gratis tersedia di hotel (reservasi tidak diperlukan).
Internet Wi-Fi tersedia di seluruh hotel.
Pets Binatang peliharaan tidak diperbolehkan.
Credit Cards Visa, Master card.
Hotel berhak untuk melakukan pra-otorisasi kartu kredit sebelum kedatangan Anda.
Children Extra Beds Semua anak di bawah umur 4 tahun menginap tanpa dikenai biaya dengan menggunakan tempat tidur yang sudah ada.
Kapasitas maksimal dari tempat tidur tambahan di kamar adalah 1.
Tidak ada kapasitas untuk tempat tidur bayi di kamar.
Tempat tidur tambahan adalah berdasarkan permintaan dan perlu dikonfirmasi oleh pihak hotel.
Biaya tambahan tidak akan dihitung secara otomatis dalam biaya total dan harus dibayar secara terpisah di hotel.
referensi: hotel-cianjur.com, yuktravel.com
Peta Wisata Kuliner Cianjur

Peta Wisata Kuliner Cianjur

Jika kebetulan Anda melewati wilayah Cianjur, lalu berniat menghilangkan lapar ataupun membeli oleh-oleh untuk keluarga di rumah, mudah-mudahan tulisan ini bisa bermanfaat. Cianjur dikenal sebagai produsen beras kualitas premium, sayur dan buah segar dengan kualitas prima dan penganan khas seperti tauco, gula semut serta aneka manisan.

Iklim pegunungan yang relatif sejuk, menjadikan Cianjur memiliki tradisi kuliner yang sangat beragam. Bubur Ayam Cianjur, Bandrek, Sate Maranggi, Kue Moci, Kue Ape, Geco, Dendeng Belut,dan lain-lain.

Jika Anda memulai perjalanan dari arah barat melalui jalur Puncak Bogor, maka si sepanjang jalan Anda akan menemui berbagai komoditas hasil pertanian yang sangat menggiurkan. Brokoli, wortel, edamame (kacang kedelai Jepang ), Kabucha (Labu parang Jepang), kailan, pisang tanduk ukuran jumbo, bengkuang, talas, sayuran seledri (bukan bumbu masak), daun labu siam, terubuk , yang digantung dengan penataan yang sangat menarik . Beberapa diantaranya adalah produk-produk organik.

Bila Anda mulai merasa kedinginan , tak ada salahnya menikmati jagung baker aneka rasa yang ditawarkan di sepanjang jalan. Namun bila makanan utama yang menggugah selera Anda, tak ada salahnya Anda mampir di restoran “Simpang Raya” dengan menu unggulan hidangan padang .

Menuruni jalur Puncak menuju Cipanas di sebelah kiri jalan ada Rumah Makan “Kalimantan” dengan menu unggulan nasi tim ayam Iklim Cianjur yang cenderung sejuk menjadikan menu ini terasa pas di lidah, meskipun konsep bumbunya tergolong minimalis. Di sebelahnya, RM ” Sate Shinta” yang menawarkan menu sate kambing dan sate ayam. Melahap sate kambing , nasi putih hangat ditemani Cah Kangkung atau Karedok akan mengembalikan stamina Anda yang kelelahan dalam perjalanan.

Setelah melewati Pasar Cipanas dan Istana Presiden di pertigaan menuju gadog kea rah kiri, di jalur utama sebelah kanan, di emperan bangunan yang cukup luas, Anda bisa menemukan kedai sederhana yang terkenal sebagai “Maranggi Pacet”, yang buka dari pagi hingga petang menawarkan menu Sate Sapi Maranggi khas Cianjur. Sebagai pelengkapnya Anda bisa memilih setangkup nasi uduk berwarna kuning atau ketan bakar gurih yang kenyal dan hangat.

Sekitar 500 m berikutnya, jika Anda ingin membeli oleh-oleh, mungkin Toko Kue “Okeke” bisa menjadi pilihan dengan pilihan aneka roti berukuran mungil dengan berbagai pilihan rasa. Daging asap, jagung manis, durian, keju susu adalah favorit para pengunjungnya.

Menuruni jalur perbukitan memasuki wilayah Cianjur, di kawasan Cangklek dan Panembong terdapat dua RM “Mang Nana”, warung nasi Sunda dengan konsep rumahan yang sangat kental. Babat Goreng, sambal terasi dan aneka lalaban Sunda yang tergolong unik bisa Anda nikmati di sini. Kalau bukan orang Sunda , mungkin Anda akan merasa asing dengan daun bunut, gandaria, tespong, keresmen dan sejenisnya.

Menjelang Tugu Adipura yang menjadi pintu masuk wilayah kota Cianjur, di sebelah kanan jalan ada Kedai “Batagor Ihsan” yang menawarkan Batagor, Batagor kuah, Es Cianjur dan aneka jus buah segar. Bersebelahan dengan Batagor ihsan, ada juga “Mie Ayam Katineung” yang menawarkan menu unggulan Mie Ayam Baso yang cukup nendang dan bisa dijadikan pilihan untuk mengusir kantuk.

Dari bundaran Tugu Adipura, melaju ke arah selatan (Sukabumi ) sepanjang 4 km berikutnya Anda bisa menemui dua cabang RM” Sunda Rasa” di Jalan Abdullah Bin Nuh dan Jalan Raya Cianjur-Sukabumi (Pasar Warung Kondang). Menu unggulannya adalah olehan kulit sapi yang dimasak dengan bumbu minimal tapi menghasilkan kelezatan optimal. Menu pilihannya adalah paket kulit campur, kikil, lidah, limpa, babat, tulang telinga yang ketika berpadu dengan sambal tomat mentah sungguh menghasilkan persenyawaan rasa yang sempurna. Anda juga bisa menikmati aneka pepesan, empal daging, sop buntut, dan masakan Sunda lainnya.

Tapi jika yang Anda cari adalah aneka jajanan pasar, maka yang tergolong lengkap adalah “Toko Shanghai” tepat di persimpangan Jalan Siti Jenab dan Jalan Mangun Sarkoro. Di toko ini Anda bisa menikmati aneka kue basah seperti Kue Mangkuk, Kue Celorot, Kue Talam Ubi, Kue Talam Suji, Kue Lapis, Bika Ambon Suji, Nagasari, Lemper, dan juga Bacang (Semacam buras berisi irisan daging sapi berbumbu kecap yang dibungkus daun Hanjuang, salah satu penganan yang dipengaruhi budaya peranakan Cina).

Bila Anda punya cukup waktu untuk menghabiskan petang dan malam hari di Cianjur , manjakanlah lidah Anda dengan melanjutkan perjalanan memasuki jantung kota Cianjur. Melewati Jalan Muwardi lurus hingga persimpangan jalan Suroso dan Jalan Mangunsarkoro, di sebelah kanan jalan ada Kedai “Martabak Cianjur” dengan berbagai isi dan topping yang memanjakan lidah. Tersedia juga kue pukis dengan aroma santan yang begitu pekat. Hm…serasa lumer di lidah.

Melanjutkan perjalanan menurun melewati Jalan K.H. Hasyim Ashari (Warujajar) sebelum persimpangan Jalan Arif Rahman Hakim, di sisi kanan jalan Anda akan menemukan spanduk ” Sate Maranggi Warujajar” yang terbilang legendaris di Cianjur. Pemiliknya adalah generasi kedua dengan konsep cukup sederhana namun paduan bumbunya benar-benar meresap. Teknik marinated/ perendaman yang memadai menjadikan serat daging sapi berwarna kemerahan dengan aroma karamel menyeruak berpadu dengan aroma ketumbar dan lengkuas. Jika Anda tak cukup sabar untuk mengantri tempat duduk di sini, hindari mengunjungi kedai ini di puncak masa liburan pasca Lebaran. Belasan mobil bisa berjejer rapi di sepanjang jalan ini hanya untuk menikmati kelezatan Sate Maranggi Warujajar ini.

Lain ceritanya jika hujan gerimis turun rintik-rintik di wilayah Cianjur, maka tak ada jajanan lain yang paling sesuai selain Bubur Ayam Cianjur. Bubur Ayam Cianjur yang paling ramai pengunjungnya adalah “Bubur Ayam Sampurna” di mulut Pasar Bojong Meron Jalan Mangun Sarkoro (Jalan Raya) Cianjur. Pada era tahun 70-an , bubur ayam ini mangkal di depan Toko Sampurna. Tokonya sendiri telah bersalin rupa menjadi toko lain, tapi bubur ayam di depannya tetap membawa nama Toko Sampurna sekalipun akhirnya berpindah menempati lokasi barunya di Pasar Bojong Meron. Di puncak musim liburan, mungkin akan terasa kurang nyaman, karena antriannya sangat panjang menyerupai antrian kassa di supermarket menjelang awal bulan. Keunggulan Bubur Ayam ini adalah kelembutan bubur nasinya, kesegaran bahan-bahannya, juga racikan pepes usus, ati ampela dan daun bawang yang meskipun bumbunya minimalis, tapi tak sedikitpun menyisakan amis di lidah. Emping melinjo adalah sentuhan akhir yang akan menyempurnakan rasanya

Di kota Cianjur sebenarnya tak sulit menemukan bubur ayam cianjur yang lezat, karena hidangan bubur ayam adalah menu sarapan utama bagi kebanyakan penduduk Cianjur. Di sepanjang jalan di sudut mana pun di kota Cianjur, dalam radius 100 meter minimal kita bisa menemukan dua gerobak bubur ayam, terutama di pagi hari. Beberapa bubur ayam yang juga layak dinikmati adalah “Bubur Ayam BRI” di kawasan Jalan Suroso (dahulu kawasan Su Gwe), “bubur ayam Jayakarta” depan toko besi Jayakarta Jalan mangun Sarkoro, “Bubur Ayam Rumah Sakit” di depan RSUD Cianjur Dr. Muwardi, dan lain-lain.

Geco adalah hidangan berikutnya yang layak dicicipi jika Anda sedang berada di Cianjur. Geco tertua yang ada Cianjur adalah “Geco Nusasari” di pertigaan jalan Siti Jenab dan Jalan Siliwangi. Geco adalah hidangan sepinggan yang terdiri dari irisan ketupat, rebusan tauge, mie sagu, dengan siraman bumbu tauco yang pekat dengan irisan daun bawang , bawang putih , kecap dan tomat. Toppingnya adalah irisan kentang goreng, tahu goreng ditemani kerupuk sagu. Hm…manis, asam , segar menjadi paduan yang pekat di lidah.

“Lotek dan maranggi LP” di depan Lapas Cianjur di jalan Aria Cikondang juga merupakan pilihan apik yang akan memenuhi selera Anda akan hidangan yang lezat tapi sehat. Penggemar Mie Yamin juga akan terpuaskan di kedai “Mie Yamin Mang Utis” jalan Siti Jenab 52.

Sebelum meninggalkan Kota Cianjur, tak ada salahnya Anda menyusuri sepanjang Jalan Dr. Muwardi di mana terdapat beragam toko oleh-oleh yang menjual Beras Cianjur, Kue Moci, Bandrek Cianjur (Cap Pigeon), Keripik Belut, serta manisan Cianjur. Sedikit bergeser ke arah jalan HOS Cokroaminoto, ada Toko Manisan “Mulia Sari” (dahulu Ny. Tan) yang terkenal dengan olehan manisan homemade tanpa penambahan gula bibit dan bahan pengawet. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi akan menjamin manisan yang lebih segar dan lebih sehat. Favorit para pengujung adalah adalah manisan mangga muda, manisan salak , dan manisan pala .

Demikianlah sekilas informasi kuliner Kota Cianjur, saying bukan jika jajanan lezat tersebut Anda lewatkan begitu saja. Jadi….pastikan Anda mampir sejenak setiap kali melewati kota sejuk yang bermottokan Cianjur Bersemi (Bersih, Indah dan Memikat) ini.

referensi: kompasiana (Sanny Andari)
Makam Dalem Cikundul

Makam Dalem Cikundul

Dari kejauhan nampak di atas sebuah bukit yang sekelilingnya menghijau ditumbuhi pepohonan yang rindang, berdiri sebuah bangunan cukup megah dan kokoh. Bangunan yang sangat artistik dengan nuansa Islam itu, tiada lain makam tempat dimakamkannya Bupati Cianjur Pertama, R. Aria Wira Tanu Bin Aria Wangsa Goparana (1677 – 1691) yang kemudian terkenal dengan nama Dalem Cikundul.

Areal makam yang luasnya sekitar 300 meter itu, berada di atas tanah seluas 4 hektar puncak Bukit Cijagang, Kampung Majalaya, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur, Jawa Barat atau sekitar 17 Km kearah utara dari pusat kota Cianjur.

Makam Dalem Cikundul, sudah sejak lama dikenal sebagai obyek wisata ziarah. Dalem Cikundul, konon tergolong kepada syuhada sholihin yang ketika masih hidup dan kemudian menjadi dalem dikenal luas sebagai pemeluk agama Islam yang taat dan penyebar agama Islam.

Catatan sejarah dan cerita yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, tahun 1529 kerajaan Talaga direbut oleh Cirebon dari Negara Pajajaran dalam rangka penyebaran agama Islam, yang sejak itu, sebagian besar rakyatnya memeluk agama Islam. Tetapi raja-raja Talaga, yaitu Prabu Siliwangi, Mundingsari, Mundingsari Leutik, Pucuk Umum, Sunan Parung Gangsa, Sunan Wanapri, dan Sunan Ciburang, masih menganut agama lama, yaitu agama Hindu.

Sunan Ciburang memiliki putra bernama Aria Wangsa Goparana, dan ia merupakan orang pertama yang memeluk agama Islam, namun tidak direstui oleh orang tuanya. Akhirnya Aria Wangsa Goparana meninggalkan keraton Talaga, dan pergi menuju Sagalaherang.

Di Sagalaherang, mendirikan Negara dan pondok pesantren untuk menyebarkan agama Islam ke daerah sekitarnya. Pad a akhir abad 17, ia meninggal dunia di Kampung Nangkabeurit, Sagalaherang dengan meninggalkan dua orang putra-putri, yaitu, Djayasasana, Candramanggala, Santaan Kumbang, Yudanagara, Nawing Candradirana, Santaan Yudanagara, dan Nyai Mas Murti.

Aria Wangsa Goparana, menurunkan para Bupati Cianjur yang bergelar Wira Tanu dan Wiratanu Datar serta para keturunannya. Putra sulungnya Djayasasana dikenal sangat taqwa terhadap Allah SWT, tekun mempelajari agama Islam dan rajin bertapa. Setelah dewasa Djayasasana meninggalkan Sagalaherang, diikuti sejumlah rakyatnya. Kemudian bermukim di Kampung Cijagang, Cikalongkulon, Cianjur, bersama pengikutnya dengan bermukim di sepanjang pinggir-pingir sungai.

Djayasasana yang bergelar Aria Wira Tanu, menjadi Bupati Cianjur atau Bupati Cianjur Pertama (1677 ­1691), meninggal dunia antara tahun 1681 -1706 meninggalkan putra-puteri sebanyak 10 orang, masing-masing Dalem Anom (Aria Natamanggala), Dalem Aria Martayuda (Dalem Sarampad), Dalem Aria Tirta (Di Karawang), Dalem Aria Wiramanggala (Dalem Tarikolot), Dalem Aria Suradiwangsa (Dalem Panembong), Nyai Mas Kaluntar , Nyai Mas Karangan, Nyai Mas Djenggot dan Nyai Mas Bogem. Dia juga memiliki seorang istri dari bangsa jin Islam, dan memiliki tiga orang putra-putri, yaitu Raden Eyang Suryakancana, yang hingga sekarang dipercayai bersemayam di Gunung Gede atau hidup di alam jin. Putri kedua, Nyi Mas Endang Kancana alias Endang Sukaesih alias Nyai Mas Kara, bersemayam di Gunung Ceremai, dan Andaka Warusajagad (tetapi ada juga yang menyebutkan bukan putra, tetapi putri bernama Nyai Mas Endang Radja Mantri bersemayam di Karawang).

Bertitik tolak dari situlah, Dalem Cikundul sebagai leluhurnya sebagian masyaraka Cianjur, yang tidak terlepas dari berdirinya pedal em an (kabupaten) Cianjur. Maka Makam Dalem Cikundul dijadikan tempat ziarah yang kemudian oleh Pemda Cianjur dikukuhkan sebagai obyek wisata ziarah, sehingga banyak dikunjungi penziarah dari pelbagai daerah.

Makam Dalem Cikundul, semula kondisinya sangat sederhana. Tahun1985 diperbaiki oleh Ny Hajjah Yuyun Muslim Taher istrinya Prof Dr Muslim Taher (Aim) Rektor Universitas Jayabaya, Jakarta. Biaya perbaikannya menghabis kan sekitar Rp125 juta. Ny Hajjah Yuyun Muslim Taher marupakan donator tetap, dan ia pun merupakan keturunan dari Dalem Cikundul.

referensi: cianjurkab.go.id, images: wikipedia, internet
Daftar Bupati/Dalem Kabupaten Cianjur

Daftar Bupati/Dalem Kabupaten Cianjur

Tiga abad silam merupakan saat bersejarah bagi Cianjur. Karena berdasarkan sumber – sumber tertulis , sejak tahun 1614 daerah Gunung Gede dan Gunung Pangrango ada di bawah Kesultanan Mataram. Tersebutlah sekitar tanggal 12 Juli 1677, Raden Wiratanu putra R.A. Wangsa Goparana Dalem Sagara Herang mengemban tugas untuk mempertahankan daerah Cimapag dari kekuasaan kolonial Belanda yang mulai menanamkan kekuasaan di tanah nusantara. Upaya Wiratanu untuk mempertahankan daerah ini juga erat kaitannya dengan desakan Belanda / VOC saat itu yang ingin mencoba menjalin kerjasama dengan Sultan Mataram Amangkurat I.

Namun sikap patriotik Amangkurat I yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda / VOC mengakibatkan ia harus rela meninggalkan keraton tanggal 12 Juli 1677. Kejadian ini memberi arti bahwa setelah itu Mataram terlepas dari wilayah kekuasaannya.

Pada pertengahan abad ke 17 ada perpindahan rakyat dari Sagara Herang yang mencari tempat baru ke pinggiran sungai untuk bertani dan bermukim. Babakan atau kampoung mereka dinamakan menurut nama sungai dimana pemukiman itu berada. Seiring dengan itu Raden Djajasasana putra Aria Wangsa Goparana dari Talaga keturunan Sunan Talaga, terpaksa meninggalkan Talaga karena masuk Islam, sedangkan para Sunan Talaga waktu itu masih kuat memeluk Hindu.

Sebagaimana daerah beriklim tropis, maka di wilayah Cianjur utara tumbuh subur tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur Tengah tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa dan buah-buahan. Sedangkan di wilayah Cianjur Selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, cokelat, kelapa serta tanaman buah-buahan. Potensi lain di wilayah Cianjur Selatan antara lain obyek wisata pantai yang masih alami dan menantang investasi.

Aria Wangsa Goparana kemudian mendirikan Nagari Sagara Herang dan menyebarkan Agama Islam ke daerah sekitarnya. Sementara itu Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan sub nagari menjadi Ibu Nagari tempat pemukiman rakyat Djajasasana. Beberapa tahun sebelum tahun 1680 sub nagari tempat Raden Djajasasana disebut Cianjur (Tsitsanjoer-Tjiandjoer).

Berdasarkan sumber dari Wikipedia, Kabupaten Cianjur memiliki 36 orang yang pernah menjadi Bupati/Dalem dari tahun 1677 sampai 2011. Berikut daftar nama Bupati/Dalem Kabupaten Cianjur sampai tahun 2011:

 1. R.A. Wira Tanu I (1677-1691)
 2. R.A. Wira Tanu II (1691-1707)
 3. R.A. Wira Tanu III (1707-1727)
 4. R.A. Wira Tanu Datar IV (1927-1761)
 5. R.A. Wira Tanu Datar V (1761-1776)
 6. R.A. Wira Tanu Datar VI (1776-1813)
 7. R.A.A. Prawiradiredja I (1813-1833)
 8. R. Tumenggung Wiranagara (1833-1834)
 9. R.A.A. Kusumahningrat (Dalem Pancaniti) (1834-1862)
 10. R.A.A. Prawiradiredja II (1862-1910)
 11. R. Demang Nata Kusumah (1910-1912)
 12. R.A.A. Wiaratanatakusumah (1912-1920)
 13. R.A.A. Suriadiningrat (1920-1932)
 14. R. Sunarya (1932-1934)
 15. R.A.A. Suria Nata Atmadja (1934-1943)
 16. R. Adiwikarta (1943-1945)
 17. R. Yasin Partadiredja (1945-1945)
 18. R. Iyok Mohamad Sirodj (1945-1946)
 19. R. Abas Wilagasomantri (1946-1948)
 20. R. Ateng Sanusi Natawiyoga (1948-1950)
 21. R. Ahmad Suriadikusumah (1950-1952)
 22. R. Akhyad Penna (1952-1956)
 23. R. Holland Sukmadiningrat (1956-1957)
 24. R. Muryani Nataatmadja (1957-1959)
 25. R. Asep Adung Purawidjaja (1959-1966)
 26. Letkol R. Rakhmat (1966-1966)
 27. Letkol Sarmada (1966-1969)
 28. R. Gadjali Gandawidura (1969-1970)
 29. Drs. H. Ahmad Endang (1970-1978)
 30. Ir. H. Adjat Sudrajat Sudirahdja (1978-1983)
 31. Ir. H. Arifin Yoesoef (1983-1988)
 32. Drs. H. Eddi Soekardi (1988-1996)
 33. Drs. H. Harkat Handiamihardja (1996-2001)
 34. Ir. H. Wasidi Swastomo, Msi (2001-2006)
 35. Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM (2006-2011)
 36. Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM (2011-2016)

Beberapa Foto Bupati/Dalem yang berhasil ditemukan diantaranya:

bagi yang memiliki informasi atau koreksi terutama foto yang lebih lengkap, kami tunggu partisipasinya.

Update: 11/06/2011

referensi: cianjurcybercity