Nyukcruk Galur

Nyukcruk Galur

Keur urang Cianjur atawa urang Jawa Barat mah komo ka nu resep Tembang Sunda Cianjuran, geus moal bireuk deui saha ari Aki Dadan.

Anjeunna sering nampi uleman, kanggo midangkeun kaahlianana dina widang nembang Sunda Cianjuran. Boh di Cianjur, boh di Bandung atawa di kota-kota sejenna. Boh dina acara-acara resmi kanagaraan, boh di anu ngayakeun hajatan rongkah atawa basajan.

Tapi saur para ahli mah, Mamaos atanapi Nembang Sunda Cianjuran nu dihaleuangkeun ku Aki Dadan teh, karasa aya bedana ti nu sejen. Sabab haleuang Cianjuran Aki Dadan mah, Mamaos Cianjuran nu asli. Sanes Cianjuran kiwari, nu remen dipasanggirikeun.

Nu rada ‘aheng-na’ teh deuih, Aki Dadan mah estu idealis pisan dina mertahankeun kaaslian Mamaos Cianjuran. Teu kersaeun dikuah kieuh sok kantenan kolaborasi sareng musik lian, nu pajar nyaluyukeun jeung kamotekaran jaman. Nepikeun ka aya Cianjuran nu disebut Garutan, Ciawian jeung sajabana.

” Cianjuran mah nya Cianjuran bae nu bener kawas bareto kahoyong nu nyiptakeunana, tapi lain teu meunang dikembangkeun deui. Eta mah kumaha karesepna, da henteu matak goreng “, ceuk Aki Dadan dina hiji waktos.

Leres pisan ki, upami Cianjuran dipikaresep ku urang Perancis tea mah, pan teu kedah robih janten Paris-an nya ! Duka upami aya Cianjuran ala Paris mah, atanapi ala Tokyo.

Hartosna maksad Si Aki mah panginten, mun arek oge aya Pasanggiri Cianjuran. Nya pasanggiri Cianjuran anu asli atuh, Cianjuran nu bener, basana teh. Lain Cianjuran nu geus meunang ngaropea deui. Samalah lain nu ngan ukur ngaranna wungkul Tembang Sunda Cianjuran, ari lain Mamaos asli nu asalna ti Cianjur mah.

Matak cenah urang Cianjur mah rada heseeun rek jadi pinunjul dina pasanggiri Cianjuran teh, da paingan atuh meureun nu dipasanggirikeunana oge beda jeung Mamaos Cianjuran nu sabenerna.

Kusabab kitu lamun eta hal diantep, lila-lila Mamaos Cianjuran nu sabenerna mah teu mustahil bakal leungit. Atawa sakurang-kurangna pada naringgaikeun da teu nyarahoeun tea, nu kumaha sabenerna nu disebut Mamaos Cianjuran teh. Iwal ti Cianjuran jaman kiwari, nu geus loba diropea. Mamaos nu ngan saukur boga ngaran tea, Tembang Sunda Cianjuran… !

Alatan sikep Aki Dadan anu sakitu kuatna dina nanjeurkeun prinsip Mamaos Cianjuran (idealis tea, kitu), teu saeutik ahli Cianjuran jeung para inohong sejenna nu mikaserab ka anjeunna.

Nu matak ceuk Abah Ruskawan tea mah, eta Pupuhu Paguyuban Pasundan Cabang Cianjur, bari seuri. Aki Dadan teh Seniman Cianjuran anu moyan pisan.[] seniman nu resep moyan isuk-isuk, bari ngopi, Dikitukeun teh, jinisna ku anjeun teu sing pundung Nu puguh mah kalahka ngabarakatak, mangkaning keur ngenyot udud keretek. Atuh jadi rada kabesekan Ku haseup udud, jegroh batuk bari reumbay cipanon.

Nu boga dosana mah Abah Ruskawan, geus ngaleos manten ding kamendi. Ninggalkeun Si Aki nu keur ongkek-ongkekan pameunteuna pias, ari udud ucas acos teu daekeun leupas.

Beu, na eta mah, baku ari geus ngaheureuyan kolot teh. Tapi da geus kitu ilaharna, lamun keur ngariung teh pasti bake dibarengan ku banyol. Nu kudu rada dipikiran mah eta geuning aya kuresep lamun nenjo batur keur manggihan katalangsara teh. Enya, pan ari keur kabesekan haseup teh geuning sok karasa nyeri kana irung, tikoro malah dibarengan ku eungap dada sagala rupa ditambahan ku peurih mata, da reumbay ku cipanon Tapi kunaon ku urang sok kalahka disaleungseurikeun, lain buru ditarulungan.

Tapi mungguhing papada Seniman jeung Budayawan tea, sarua jalma merdeka. Teu mangkuk sapoe ti harita geus ngariung deui di Sekretariat LKC (Lembaga Kebudayaan Cianjur) tingbarakatak saleuseurian, nyeungseurikeun kahirupanana sewang¬sewangan nu beuki tigerat.

Wangsul deui ka Aki Dadan, saha atuh nu saleresna, anjeunna teh ?

Aki Dadan teh nyaeta putrana Mang Endu (Endu Sulaeman Apandi), Seniman Cianjuran nu tina rundayan karuhunna mah kungsi janten murid R. Ece Madjid. Inohong Cianjuran bihari anu kaanggo pisan ku Dalem R.A. Wiranatakusumah. (Lajeng teras diboyong ka Bandung, samalih ditikahkeun sareng R. Siti Munigar). Luyu sareng katerangan Aki Dadan dina hiji waktos, yen bibit buit anjeunna mah ngarupikeun para abdi Dalem Cianjur kapungkur dina widang Seni Budaya.

Kukituna munasabah pisan mun dina ieu buku, Aki Dadan Sukandar (nami lengkepna) medarkeun elmu panemuna ngeunaan Tembang Sunda Cianjuran. Medarkeun asal usul bari ngaguar deui, kumaha mimitina aya Mamaos Cianjuran. Sakumaha nu mindeng kadangueun ku Aki Dadan ti para karuhunna kapungkur, nalika anjeunna nuju anom nincak rumaja atawa boa nuju murangkalih keneh pisan.

Tapi saur Aki Dadan, sateuacan ngaguar Mamaos Cianjuran, urang kedah terang heula ka karuhun nu tos ngawangun ieu Dayeuh Cianjur.

* * *

Kocap kacarita, harita kirang langkuna Taun 1672. Jalma-jalma ti Banten saeutik-saeutik mimiti daratang ka Cibalagung. Nepi ka jumlahna tuluy ngalobaan, aya kana limaratus urangna. Eta jalma-jaima nu daratang ti Banten teh, diluluguan ku tilu ‘kokolot’. Nyaeta nu disebut Ayah Enggona, Embah Ilem jeung Embah Kahir. (Kabehdieunakeun, katelah Ahli Maenpo)

Datangna ieu jalma-jalma ka Cibalagung (kiwari aya di wilayah Kacamatan Mande, Cianjur), kusabab embung diparentah tur dikadalikeun ku Pamarentah Kolonial Belanda. Nu matak jauh dijugjug anggang diteang, bakat kuhayang neangan pitempateun nu aman, bebas tina parentah nu lian.

Tapi eta maksud Embah Kahir saparakanca, kanyahoan ku Pamarentah Kolonial Walanda di Batavia. Nu tungtungna marentahkeun ka Kasulltanan Cirebon, sangkan ngawaskeun gerak gerik eta jalma-jalma ti Banten nu geus ngungsi ka Cibalagung, kalawan jumlah aya ratusna.

Satuluyna Sultan Cirebon nunjuk salah sawios Panglimana nu aya di Tanah Datar, sangkan ngawaskeun gerak gerik eta jalma-jalma ti Banten sakumaha parentah ti Pamarentah Kolonial Walanda.

Ari Tanah Datar ngarupikeun hiji wewengkon di Kasultanan Cirebon, nu Panglimana katelah pinter jeung wijaksana wastana Ki Wiratanu. Salah sawios putra sakaligus santri R. Aria Wangsagoparana ti Pasantren Talaga, Subang nu dipupuhuan ku ramana ku anjeun.

Ari R. Aria Wangsagoparana, ngarupikeun karabat sareng salah sawios santrina Syeh Syarief Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).

Teu lami ti harita, Ki Wiratanu katut rombonganana bral mios ka wewengkon Cijagang (kiwari aya di wilayah Kacamatan Cikalongkulon, Cianjur). Teras bubuara naratas pilembureun, muka leuweung geledegan. Pikeun ngawaskeun gerak lengkahna jalma-jalma ti Banten tea, sakumaha parentah ti Sultan Cirebon.

Tina Kapamingpinan Ki Wiratanu anu arif tur wijaksana kalayan henteu weleh muntang ka Nu Maha Kawasa Allah SWT, tuluy nyambuang nyeungitan alam sabudeureunana. Dugikeun ka jalma-jalma nu ti Banten tea daratang ka anjeunna sarta tuluy sapuk ngaku, yen Ki Wiratanu teh pamingpin aranjeunna. Tur ngalandih gelar R. Aria Wiratanu Datar (Wiratanu ti Tanah Datar).

Disagedengeun eta, tilu kokolot ti Banten tea oge langsung dipasihan pancen janten pangawal-pangawal R.A. Wiratanu Datar.

Sawatara taun ti wangkid harita, wewengkon Cibalagung beuki rame, rahayatna beuki nambahan. R.A. Wiratanu Datar, saterasna ngadegkeun Kademangan Cibalagung. Rahayat di wewengkon eta mufakat ngangkat Pamingpin Kademangan, nyaeta putra R.A. Wiratanu Datar pang-ageungna, wastana R.A. Yoedha Manggala janten Dalem Cibalagung. Ieu kajantenan kirang langkung, diantawis Taun 1676-1677.

Sajaba ti eta para pamingpin nu aya disakuliah wewengkon Cianjur lianna, oge sapuk ngangkat Dalem Cikundul janten pamingpin Nagri Cianjur tur disebat Raja Gagang. Hiji pamingpin nu diangkat ngaliwatan hasil musyawarah para pamingpin lianna, nu aya di wewengkon Nagri Cianjur waktos harita.

 

* * *

R.A. Wiratanu Datar teh kagungan putra 12 urang, istri pameget. Kinten-kinten Taun 1682, meh-mehan aya kajadian bancang pakewuh. Alatan ayana parebut kakawasaan di Kademangan Cibalagung, diantawis R.A. Yoedha Manggala sareng rayina ku anjeun wastana Wira Manggala. (Putra kalima Dalem Cikundul).

Dalem Cikundul nu arif wijaksana, uningaeun pisan kana ayana gejala parebut kakawasaan diantawis putrana. Saenggalna anjeunna nyaur Wira Manggala sarta teras nganjurkeun, sangkan eta putra kalima teh mios ka tebeh kulon. Oge ngawidian ka Wira Manggala, sangkan nyandak sabagean rahayat Cibalagung, ngiring milari Taneuh Bahe Ngetan Sisi Walungan.

Teu lami ti harita, Wira Manggala sareng rombonganana miang ka tebeh kulon. Kademangan Cibalagung, salamet tina bancang pakewuh. Ari rombongan Wira Manggala nu harita miang ti Kademangan Cibalagung teh, dipingpin ku Ayah enggong. Sedengkeun ari ayah Enggong ceuk rundayanana mah, nyaeta karuhunna Mang Endu Sulaeman Apandi tea (Aki Dadan, putra ka-tujuh ti Endu Sulaeman Apandi ; Pen)

 

* * *

Iring-iringan rombongan Wira Manggala dugi ka hiji wewengkon, teras ngabukbak ieuweung. Daerah nu pangpayunna dibuka (dibukbak) teh, nyaeta Kampung Muka, nu dugi ka ayeuna teu robih tetep janten Kalurahan Muka.

Salajengna rombongan naratas leuweung dugi ka hiji wewengkon nu pinuh ku tatangkalan, nu eusina Sayang Heulang wungkul. Eta wewengkon saterasna dinamian Kampung Sayang Heulang. (kiwari jalan By Pass/JI. Dr. Muwardi).

Rombongan teras ngabring rada nanjak ka palih kulon, dugi ka hiji wewengkon nu perenahna rada kaluhur. Wira Manggala rarat reret kaditu kadieu, sagala katembong. Tungtungna eta wewengkon teh dinamian, Kampung Panembong.

Aya kereteg dina manah Wira Manggala waktos harita, yen wewengkon nu janten jugjugan parantos caket. Lajeng anjeunna sareng rombongan neraskeun lalampahan, rada mudun deui kahandap ka tebeh wetan. Ngalangkungan seueur tangkal salak jeung tangkal kopi. Ban marapah rombonganana paciweuh, ngalaan heula eta buah salak jeung kopi. Dugi ka wewengkon eta janten nelah tug dugi ka ayeuna, janten Kampung Salakopi.

Tidinya rombongan Wira Manggala neraskeun deui lalampahan, bari tos reup-reupan Maghrib. Nya rombongan teh reureuh dihiji tempat nu taneuhna rada rata, tur sisi walungan rada leutik. Dugi ka rombongan nu kacapean teh ngarereb di eta tempat, milari Pangsarean (tempat pikeun sare). Nya wewengkon eta, nu kiwari janten Kampung Pasarean tea. (Kiwari mah sabagean janten Tempat Pemakaman Umum). Sareng seueur deui wewengkon atanapi nami tempat sejenna nu dugi ka ayeuna masih keneh dianggo, tur saleresna mah ngandung sajarah karuhun Cianjur. (Insya Allah ngeunaan nami-nami tempat ieu, ku LKC bade ditalungtik deui teras dibukukeun, pidu’ana bae).

Pondok carios kinten-kinten Taun 1690, ngadeg Kademangan Pamoyanan. Perenahna tetela sapertos nu dianjurkeun ku R.A. Wiratanu Datar (rama-na), nyaeta di palebah taneuh bahe ngetan sisi walungan tea. (wewengkon Pamoyanan kiwari)

Teu lami ti harita, R.A. Wiratanu Datar wafat di Cikundul. R.A. \Mira Manggala ngaraos sedih, lajeng muru sisi walungan. Di sisi walungan anjeunna ngeluk tungkul bari rambisak, emut ka nu janten ramana. Emut yen anjeunna sareng rombonganana tiasa ngadegkeun Kademangan Pamoyanan, ku kawijaksanaan sareng anjur-an ti nu janten ramana, R.A. Wiratanu Datar.

Ku ayana kajantenan eta, walungan tempat ngadeg R.A. Wira Manggala harita, lajeng dinamian ku anjeun­na walungan Ci-anjur. Kitu deui Kademangan Pamoyanan dinamian ” Pamoyanan Tepising Cianjur “

Salajengna ku kabinekasan R.A. Wira Manggala, Kademangan Pamoyanan kaetang maju dina pangwangunanana. Dugikeun ka seueur rahayat ti Kademangan Cibalagung, nu ngahaja ngalih ka Pamoyanan. Tungtungna lami-larni, rahayat Cibalagung jadi ngirangan.

Walhasil R.A. Wira Manggala ngarupikeun hiji pamingpin Cianjur bihari, nu kaetang sukses. Salajengna rahayatna harita mufakat nga-anugerahkeun gelar ka anjeunna, janten R.A. Wiratanu Datar kadua. Nu oge disebat Dalem Tarikolot. Sakaligus ngangkat anjeunna, janten Dalem Sunda Kilen (Sunda Kulon). Tug dugi ka ayeuna lokasi waktos nga-anugerahkeun gelar ka Wira Manggala teh masih keneh aya, nyaeta nu disebat Kampung Gelar tea.

* * *

Kitu rupina, carita salangkung ngeunaan nyukcruk galur karuhun Cianjur kapungkur. Etang-etang ngemutan deui ka nu tos aruninga, ngabejaan ka barudak ayeuna. Sangkan ulah poekeun teuing, pareumeun obor.

Naon margina, sabab Aki Dadan rek neraskeun deui wangkonganana ngeunaan Mamaos Cianjuran tea. Saur Si Aki, karuhunna teh rata-rata seueur nu janten abdi Dalem (Jalmi-jalmi nu diperyogikeun tanagi sareng emutanana, ku kaum ningrat).

Sumangga nyanggakeun, ieu caritaan Aki Dadan ti para karuhunna tea nu langsung diserat ku anjeunna, ngeunaan asal usul Mamaos Cianjuran.

 

* * *

Waktos harita Karajaan Pakuan Padjadjaran, Murba (Murba, hartosna jaya). Kasenian nu tiasa lebet ka Karaton sareng dipikaresep ku para Raja, diantawisna Kasenian Pantun.

Seni Pantun teh biasana sok dipidangkeun ku nu yuswana tos sarepuh. (Saur paripaosna mah ku aki-aki). Midangkeun haleuang pantun dipayuneun Raja atanapi Ratu, kalayan nganggo guguritan nu eusina nga¬agungkan karuhun Raja atanapi Ratuna. (Kirang langkung abad ka-14 atanapi ka-15 M). Waktos harita bentangan kawat kecapi jumlahna mung aya 6 (genep).

Sri Baduga Maha Raja Prabu Siliwangi nyangklng kakawasaan di Pakuan Padjadjaran, salami kirang langkung 85 atanapi 87 taun. Samaiih aya nu nyebat saratus taun langkung. Waktos harita Ajaran Islam nu dicandak ku urang Gujarat (Padagang Islam Arab) tos ngawitan lebet ka Pakuan Padjadjaran, namung masih keneh teu acan seueur. Sedengkeun dua istri diantawis saratus selir Sri Baduga, tos ngagem Agama Islam.

Tiasa kauninga, salapan Wali (Walisongo) nu aya di Pulau Jawa, remen pisan ngayakeun pasamoan nu lokasina di Mega Mendung, Bogor. Maksadna mah kanggo ngatur siasah (strategi), kumaha carana sangkan tiasa lalugina lebet ka Karaton Padjadjaran bari tiasa langsung adu hareupan sareng Raja atanapi Ratu. Anu maksadna mah bade nyebarkan Agama Tauhid (Syiar Islam).

Dina hiji gempungan salah sawios Wali nyanggeman tiasa lebet ka Karaton, mayunan Raja atanapi Ratu. Ari sarana nu dianggo nyaeta ngagunakeun Seni Pantun, hiji kalangenan anu waktos harita dipikaresep pisan ku Raja sareng Ratu Padjadjaran.

Salah sawios Wali nu nyanggeman tea bade nyamar salaku Juru Pantun, midangkeun lagu-lagu bari metik kacapi sapertos biasa. Namung nganggolagu Sunda, nu sya’irna Islami.

Ti wangkid Narita Ki Juru Pantun sering diulem ku Radja, kanggo midangkeun lagu-agu pantun payuneunana. Dina hiji waktos Ki Juru Pantun mamalihan teh midangkeun sya’ir, nu uni-na sapertos kieu ;

Raja-na sagala Raja

Gusti-na sagala Gusti Anu ngarajaan Bumi

Jeung langit katut eusina.

Sri Baduga Maha Raja ngaraos kataji, ku sya’ir ditembangkeun sang Juru Pantun eta. Kumargi kitu saparantosna nembang sareng ngadangukeun pantun teh, dilajengkeun kana pancakaki. Utamina Sang Prabu seueur naros ka Ki Juru Pantun, diantawisna ;

Raja : ” Aki, ari nu dimaksad ku Aki – Raja¬na sagala Raja. Gusti-na sagala

Gusti teh, saha atuh ? “

Juru Pantun : ” Gusti Nu Murbeng Alam “

Raja tambih panasaran ; ” Saha atuh nu Murbeng Alam teh ? “

Diwaler ku Ki Juru Pantun teh, dugi ka tilu kali ;

” Allah — Allah — Allahu Akbar “

Saparantos ngadangu kitu, Sri Baduga Maha Raja katingal ngahuleng lami pisan. Rupina bae anjeunna emut ka dua istri selirna nu tos ngagem Agama Islam, namung henteu diwagel ku anjeunna kantenan diganggu mah.

Teu lami, Sang Raja tumaros deui ;

” Ari Aki teh, saha tea atuh ? “

Ki Juru Pantun ngawaler ;

” Ari saur nu nyebat mah Aki teh : Ki Nurul Tohidi ” Saatos rada lami ngahuleng deui, Sang Raja cumarios bari dumareuda ;

” Oh kitu ! “

Salajengna dina pasamoan pamungkas, Sri Baduga Maha Raja Prabu Siliwangi cumarios deui ka Juru Pantun ;

“Ageman kuring keur kuring,

Ageman anjeun keur anjeun “

Dugi ka anjeunna tos bade wafat Prabu Siliwangi masih keneh ngalahir ka sadaya rahayat Padjadjaran sareng Ratu miwah para selima, yen ;

“Ageman kuring keur kuring,

Ageman anjeun keur anjeun ”

* * *

Sareng sing saha and wedi ku kalungguhan Pangeranana, sarta ngariksa dirina tine hawa nafsu. Sayaktosna, nya sawarga geusan pangbalikanana “

( QS. 79 : 40-41)

referensi: cianjurkab
Sajarah Cianjur

Sajarah Cianjur

(dicutat tina wiki) Sajarah Cianjur mangrupakeun carita sajarah nu bisa dijujut dumasar kana sababaraha sumber, sabagean diantarana mangrupakeun carita nu mangrupakeun hasil tina panalungtikan sajarah, sabagean deui mangrupakeun carita rahayat nu sumebar di wewengkon Cianjur jeung wewengkon lianna di Tatar Sunda, ngeunaan asal muasal jeung kamekaran Cianjur baheula, nepikeun ka kiwari.

Jujutan sajarah

Taun 1529
Talaga direbut ku Cirebon ti nagara Pajajaran, dina raraga nyebarkeun agama Islam. Ti harita rahayat Talaga loba nu ngagem agama Islam, tapi raja-rajana mah ngagem kénéh agama karuhunna, nya éta agama Hindu. Anapon raja-rajana téh nya éta:

 • Prabu Siliwangi
 • Mundingsari
 • Mundingsari Leutik
 • Pucuk Umum
 • Sunan Parunggangsa
 • Sunan Wanapri
 • Sunan Ciburang

Sunan Ciburang kagungan putra Aria Wangsa Goparana. Aria Wangsa Goparana téh nunagawitan lebet islam diantara kulawargana. Ku sabab teu disatujuan ku nu jadi kolot, kapaksa Aria Wangsa Goparana ninggalkeun karaton Talaga tuluy angkat ka Sagarahérang. Di dieu Aria Wangsa Goparana ngadegkeun nagari (sansk = Desa, Bld = negorij).

Ku sabab Talaga direbut ku Cirebon ti taun 1529, rahayat Talaga disebut ogé rahayat Cirebon. Ku kituna, daérah Sagarahérang rahayatna disebut rahayat Cirebon. Aria Wangsa Goparana tilar dunya dina tungtung abad ka ka-17, dimakamkeun di kampung Nangkabeurit, kacamatan Sagarahérang, kabupatén Purwakarta. Turunanana nya éta:

 • Djayasasana
 • Wiradwangsa
 • Candramanggala
 • Santaan Kumbang
 • Yudanagara
 • Nawig Candradirana
 • Santaan Yudanagara, jeung
 • Nyi Murti.

Aria Wangsa Goparana satuluyna nurunkeun katurunan nu mibanda gelar Wira Tanu jeung Wira Tanu Datar sarta rundayanana. Anakna nu ka-hiji, Djayasasana, sanggeusna sawawa ninggalkeun Sagarahérang ka Cijagang. Taya katerangan nu leuwih écés perkara pindahna Djayasasana. Tapi aya sababaraha data nu bisa dipaké pikeun ngira-ngira waktu pindahna Djayasasana, diantarana:

“Suatu cerita rakyat, yang diolah oleh Walbeehm, mengatakan bahwa atas perintah seorang raja dari Mataram batas sebelah barat harus dijaga terhadap banten (demikian juga Van Rees), yang menempatkannya pada masa Tegalwangi. Cerita lain dari Holle, mengatakan bahwa ketika sensus oleh Puspawangsa ternyata ada 1100 cacah dibawah pimpinan Wira Tanu, 200 diantaranya diperintahkan oleh Mataram pergi ke Cianjur untuk menjaga batas, dibawah pimpinan dari Cirebon.”

Katerangan di luhur dipairan ku de Haan kalayan alesan yén Cianjur harita mah can aya, aya dina sajarah sotéh taun 1678, nya éta dina surat bupati sumedang ka VOC (D.20 Januari 1678)[3]. Pamanggih de Haan kurang leuwih jiga kieu:

“Pemberian tahu yang pertama kali tentang Cianjur adalah D.20 Januari 1678 dalam surat bupati Sumedang: Mereka dari Cirebon telah menduduki pegunungan Cimapag dan pegunungan Cianjur…….”

Satuluyna de Haan nétélakeun:

“(………..adalah tidak mungkin bahwa disini yang dimaksud adalah didirikannya Cianjur, dimana tidak perlu dipikirkan sebagai kolonialisasi dari Ibu Kotanya, Cirebon.)”

Atra di dieu yén pamanggih de Haan museur kana dipakéna ngaran Cianjur. Ceuk pamanggih de Haan mah dipakéna ngaran Cianjur téh gurunggusuh teuing harita mah. Cianjur can aya dina sajarah. Tapi sok sanajan ngaran Cianjur can dipaké, lain hartina yén dina kanyataan Cianjur téh acan ngadeg. Bisa waé cianjur téh geus aya, ngan nu kacatet data sajarah beunang Walanda mah dina D.20 Januari 1678.

Nu perlu diperhatikeun ogé, yén de Haan teu méré pairan ngeunaan sensus nu dilaksanakeun ku Puspawangsa. Kunaon ieu sénsus téh dianggap penting? Ku sabab ku ayana sénsus Puspawangsa ka masarakat nu dipingpin ku Djayasasana, ngabuktikeun yén rahayat Djayasasana geus aya jeung matuh di; sebut waé daérah “X”, nalika dilaksanakeun sénsus. Jeung ieu sénsus téh diayakeun kurang leuwih taun 1655 di daérah “X”. Sakumaha de Haan nétélakeun:

“Ini mengingatkan perhitungan Puspawangsa tadi telah berlangsung setelah ada periode tenteram yang cukup di bawah Sunan Tegal Wangi:…………….terjadi pada masa Wiradadaha I.”

Dina katerangan di luhur, dé Haan ogé ngahaminan ayana kolonisasi rahayat Djayasasana, samalah numutkeun de Haan, meureun kolonisasi nu dimaksud téh lain ti Cirebon. Sunan Tegal Wangi nyepeng kakawasaan ti 1645-1677 jeung Wiradadaha I taun 1614 – 1674. Atuh saupama kitu mah sénsus Puspawangsa téh mémang lumangsung di daérah “X” dina taun + 1655.

Bisa dicindekkeun yén Djayasasana geus matuh di daérah “X” ti saméméh taun dilaksanakeunna sénsus taun 1655. hasil sénsus Puspawangsa nuduhkeun aya 1100 urang atawa + 300 umpi, mangrupa hiji kumpulan masarakat anu dina basa walanda disebutna volkgemeenschap kalayan Djayasasana minangka pingpinanana. Saréngséna diitung ku Puspawangsa, 200 rahayat Djayasasana diparéntah ku Mataram ngajagaan wates kulon. Senapatina Djayasasana. Ti harita Djayasasana disebut Wira Tanu, nu mibanda harti senapati. Rahayat (cacah)-na disebut ogé cacah Wira Tanu.

“Daérah “X” aya di antara Cisadané jeung Citarum, nu ku Jan Pieterszoon Coen mah asup yurisdiksi Batavia, sok sanajan anggapanna ngan sapihak. Ku kituna, daérah “X” jadi bagian pikeun nahan serangan ka Batavia. Daérah “X” téh asup kénéh kana wengkuan kakawasaan Mataram, ngan kusabab tempatna pangjauhna ti Puseur Dayeuh Mataram, kakawasaan Mataram téh ngan karasa hawar-hawar. Katurug-turug nalika daérah “X” dina taun 1652 dipasrahkeun hak pakaina ka VOC, antukna kakawasaan Mataram beuki nyirorot baé. Préténsi Mataram ka daérah “X” nyirorot pisan nepika level 0 nalika taun 1677, ku sabab dumasar kana kontrak Mataram jeung VOC tanggal 25 Februari 1677.

Terus kumaha atuh jeung rahayat Wira Tanu anu tadi kasabit-sabit salila kurang leuwih 30 taun nya éta antara taun 1655 – 1584? Ku lantaran kakawasaan Mataram nyirorot, Pasualan-pasualan sosial saperti bencana alam, wabah kasakit, jeung utamana perang téh teu karandapan nepika rahayat Wira Tanu bisa mekar. Jumlah rahayatna nambahan + jadi 2000 urang. Wira Tanu disebut ogé Dalem (wld = regent) dumasar kana jumlah masarakat nu dipingpinna. Éta hal ditétélakeun dina D. 24 Januari 1680, jadi saméméhna ogé Wira Tanu téh geus mingpin “regentschap” (satuan wilayah satingkat pedaleman atawa kabupatén).

Eusi D. 24 Januari 1680 nya éta saperti kieu:

“………medebrengende een brieffje of javaanse lontor door gemelte javanen te lande van den regent Aria Wira Tanoe uyt de negorye Tsitanjor,……..” anu pihartieunana kira-kira saperti kieu:

(……….mawa surat lontar Jawa ku urang Jawa ti regent Aria Wira Tanu ti negorij Cianjur).

Aya sababaraha catetan penting tina katerangan di luhur:

 1. Nu dimaksud negorij téh nya éta tempat mukim, ku kituna regenschap téh salasahiji negorij. Jadi regentschap téh mangrupa negorij, sedeng negorij téh can tangtu regentschap. Begorij bisa mangrupa babakan atawa kampung. Ku kituna saupama aya negorij di jero negorij urang sebut waé sub-negorij atawa “onder negorij.”
 2. Tina poin nu ka-hiji bisa dicindekkeun yén “negorye Tsitsanjor” mibanda harti “regentschap” Cianjur. Teu mungkin sub negorij Cianjur kusabab:
 3. Wira Tanu nganjrekna di Cikundul (sub-negorij), lain di Cianjur.
 4. Sub negorij mah Cianjur mah dipingpinna ku “Kingwey” (Ki ngabehi) Santaparana anu gugur dina perang ngalawan Banten (D.24 Januari 1980)

Perlu ditandeskeun, yén mangsa harita kakawasaan wira Tanu diangkat sacara sosial ku masarakatna, jadi moal aya bungkeuleukan surat kaputusana, upamana ti piha VOC atawa Mataram. Kakawasaan Wira Tanu harita ngawengku +14 Negorij nu biasa disebut umbul atawa cutak. Ku kituna, turunan Wira Tanu nu ka hiji (Wira Tanu II) satuluyna jadi ahli waris dalem anu ka-dua, tapi anu mimiti dina mangsa kakawasaan VOC sacara de facto jeung de jure Walanda taun 1691 – 1707.

Rundayan Aria Wira Tanu
Dalem Aria Wira Tanu tilar dunya antara taun 1681 – 1706, boga turunan 10 urang, nya éta:

 • Dalem Anom (Aria Natamanggala) gelar dalem di dieu teu ngandung harti “Regent”, ukur ngaran hungkul;
 • Dalem Aria Martayuda (Dalem Sarampad);
 • Dalem Aria Tirta (di Karawang);
 • Dalem Aria Wiramanggala (Dalem Cikondang);
 • Dalem Aria Wiramanggala, “Regent” ka-hiji nu dikukuhkeun ku Walanda (VOC), disebut ogé dalem Tarikolot;
 • Dalem Aria Suradiwangsa (Dalem Panembong);
 • Nyai Mas Kaluntar (Makamna di Dukuh Caringin)
 • Nyai Mas Karangan (Makamna di Bayabang)
 • Nyai Mas Djenggot (Makamna teu kapaluruh)
 • Nyai Mas Bogem (Makamna teu kapaluruh)

Nurutkeun carita rahayat Cianjur mah, aya kénéh turunan Wira Tanu (I) ti garwa nu lain manusa tapi “Jin Islam”, nya éta:

 • Radén Suriakancana, nu ngahiang di Gunung Gedé[4]
 • Nyai Mas Indang Kancana alias Indang Sukaesih alias Nyai Mas Kara nu ngahiang di Gunung Ceremai
 • Radén Andaka Wirusajagad (anu numutkeun naskah Dalem Pancaniti lain putera, tapi puteri nu ngaranna Nyai Indang Radja Mantri), nu ngahiang di Gunung Karawang.
 • Puterana nu ka-lima, Aria Wiramanggala (Aria Wira Tanu II) nganjrek di Tarikolot Cikalong (R. 4 April 1686) jeung di Cibalagung (R. 6 Mei 1686), anu sok disebut Pasir Wira Tanu. Pangaresep Wira Tanu II téh nya éta tatanén.

Aria Wira Tanu II mindahkeun Puseur Dayeuh Cianjur ti Cikalong ka Pamoyanan

Taun 1691
Aria Wira Tanu II ninggalkeun Cikalong. Pindahna téh ka daérah saparat susukan Cianjur, néangan jeung muka lahan pikeun rahayatna. Ieu tempat téh dingaranan kampung Pamoyanan, anu kaasup kana sub-negorij Cianjur. Ku Wira Tanu II kampung Pamoyanan téh dijieun Puseur Dayeuh Cianjur. Kunaon bet dipindahkeun? Aya sababaraha kamungkinan,

Ayana patemon jeung Adolf Winckler anu dina éta patemon Aria Wira Tanu II ngusulkeun sangkan 2 urang lurah jeung 43 cacah dipulangkeun deui ka Wira Tanu II nu dicokot ku Angga Laksana, Umbul Cilaku. Angga Laksana ngawidian. Ku sabab kitu, Aria Wira Tanu hayang ngandeg mandiri, kusabab di Cikalong ayawali pamaréntahanti Cirebon (Aria Sacakusumah), Aria Wira Tanu II ngarasa kurang bébas; Kadatangan Bartel van der Valck, juru ukur VOC anu geus ngukur-ngukur wates wilayah padaleman, atawa; Ayana wangsit saperti diterangkeun tina naskah Kusumaningrat (Dalem Pancaniti) anu kacindekkan eusina kurang leuwih saperti kieu:

Nalika Wira Tanu (II) tatanén di bukit (anu nepika ayeuna dingaranan Pasir Wira Tanu), kadatangan Jin Puteri anu geus rémpo unjukan ka Wira Tanu (II) “Béjakeun ka lanceuk Andika, Dalem Natamanggala (Dalem Anom) , lamun hayang karaharjaan jeung kadigjayaan, sakuduna manéhna ngadegkeun karajaan di belah kidul-kulon ti Cibalagung, deukeut walungan Cianjur, éta mangrupa tempat nu hadé pikeun ngadegkeun karajaan. Di dinya aya pangupakan Badak Putih jeung hadé pisan, saupama éta pangupakan téh diperenahkeun di tengah-tengah Padaleman (Imah)”. Saréngséna kitu, tuluy jin téh ngaleungit. Teu lila torojol lanceukna datang, laju dicaritakeun ku Aria Wira Tanu II ka Dalem Anom naon anu cikénéh karandapan. Satuluyna Dalem Anom nyarita “ Kuring taya niat pikeun indit ti dieu: di dieu kuring ngarasa bagja. “ satuluyna Wira Tanu II ménta widi ka lanceukna pikeun néangan tempat di deukeut susukan Cianjur, geusan ngadegkeun karajaan. Lanceukna nyatujuan. Antukna Wira Tanu II pindah ka Pamoyanan anu satuluyna jadi Puseur dayeuh “Regenschap” Cianjur.

Nu jadi patalékan téh naha bener kadatangan jin saperti anu dicaritakeun di luhur, atawa nu dimaksud jin téh Bartel van der Valck?

Dalem Aria Wira Tanu Datar III mindahkeun puseur dayeuh ti Pamoyanan ka Kampung Cianjur

Taun 1707
Dalem Aria Wira Tanu II tilar dunya (R. 12 April 1707), digantikeun ku putra sulungna Astramanggala anu diangkat jadi “Regent” ku VOC kalayan gelar Wira Tanu III atawa Dalem Dicondre. Sanggeusna diangkat, Wira Tanu III pindah ti kampung Pamoyanan ka kampung Cianjur, anu kaayaanana mangsa haritra leuwih maju tinimbang Pamoyanan. Sok sanajan jarak dua kampung éta diwilang deukeut, tapi kahalang kénéh ku leuweung jeung walungan. Ku kituna, nu ngadegkeun kota Cianjur téh lain Wira Tanu II, tapi Wira Tanu III. Konsekuensi séjénna yén kota Cianjur téh dijieun Puseur dayeuh taun 1707. perlu diperhatikeun ogé yén Wira Tanu III lain ngadegkeun cianjur minangka Padaleman atawa Sub-negorij, kusabab dina katerangan saméméhna sub-négorij téh geus ngadeg ti saméméh taun 1680 kénéh, tapi Aria Wira Tanu III ngan saukur mindahkeun puseur dayeuh ti Pamoyanan ka kampung Cianjur. Ieu hal téh lumangsung nalika VOC geus ngajajah Cianjur sacara ‘de facto’ jeung ‘de jure’. Nu matak Aria Wira Tanu III mah diangkat ku VOC, sedengkeun Aria Wira Tanu II mah ukur dikukuhkeun hungkul.

Wira Tanu III punjul dina ngalegaan kultur kopi jeung ngalegaan kabupatén jeung kawijakan. Aya sababaraha catetan nalika jaman kakawasaan Aria wira Tanu III.

Wira Tanu III sering ngajukeun préténsi ka Walanda ngeunaan wates wilayah nu sabenerna kaasup wilayah kabupatian anu séjén.

Rahayat Cianjur ngawangun gapura gedé sarupa béntang pikeun kahormatan Wira Tanu III. Belanda ngarasa kasieunan ku éta hal.

Wira Tanu III kungsi ngajukeun gelar “Pangéran Aria Depatty Amancoerat Indator” (Pangeran Aria Dipati Amangkurat Di Datar), nu ngandung harti yén Wira Tanu III nyaruakeun dirina jeung Amangkurat I. Ngan gelar anu dimaksud teu dicumponan ku VOC. Anu dikabulkeun téh ngan “Datar”-na hungkul, nepi ka gelarna jadi Aria Wira Tanu Datar. Kusabab ditarimana éta gelar téh sanggeusna Wira Tanu III tilar dunya, anu maké éta gelar téh ti Wira Tanu Datar IV nepika Wira Tanu Datar VI.

Wira Tanu III ménta ka VOC supaya Citarum dijadikeun wates Cianjur. Ieu hal téh ngandung harti, yén satengahna Bandung jeung Karawang, sarta saparapat ti Parakanmuncang bakal asup ka wewengkon Cianjur.

Wira Tanu III keukeuh sangkan wates Cianjur jeung Kampung Baru, Karawang, Bandung jeung Parakanmuncang ditangtukeun. Ieu hal téh bakal ngabalukarkeun daérah tatangga bakal ngurangan. Dina taun 1724 sabagian wilayah Kampung Baru jeung Sagara Kidul asup ka Cianjur; Jampang mah geus ti heula asup ka Cianjur (1715)

Wira Tanu III tilar dunya dina taun 1726 alatan dicondre, kusabab kitu Wira Tanu III sok disebut Dalem Dicondre.[5]

Kakawasaan Wira Tanu di Cianjur nya éta nepika Wira Tanu Datar VI atawa Dalem Enoh anu jadi Wira Tanu Datar pamungkas anu jadi bupati di Cianjur.

Tina sababaraha katerangan di luhur, tétéla réa patalina carita rahayat jeung pamanggih ahli sajarah téh. Sok sanajan teu bisa dipastikeun, tapi carita rahayat diperlukeun pikeun babandingan dina nyieun kacindekkan sajarah.

Sajarah Cianjur identik jeung Babad Cikundul, ieu hal dilantarankeun nganjrek jeung dimakamkeunana Aria Wira Tanu I nya éta di Cikundul. Kusabab kitu sering Anu satuluyna ngalahirkeun carita-carita rahayat téh urang Cikundul anu sacara geografis deukeut wewengkonna. Saperti carita populer ngeunaan putera ka-hiji Aria Wira Tanu I tina puteri jin nya éta Éyang Suriakancana anu nepika ayeuna dipupusti urang Cianjur, nepika unggal 17 Agustus sok aya pawai Kuda Kosong anu ceuk béja mah cenah nu numpakanna téh nya éta rohna éyang Suriakancana anu ngageugeuh Gunung gedé jeung Gunung mananggél.

Wawacan, mangrupa salasahiji tradisi tinulis ménak Sunda, kaasup di Cianjur. Salasahijina nyaéta [[[Kusumaningrat]] (Dalem Pancaniti) anu nulis wawacan ngeunaan Babad Cikundul.

Nara sumberna Ujang Ahmad, umur 70 taun.

Sistim arsip nu dipaké harita ku Walanda nu disebut “Dagregister” atawa sok disingget “D” nu hartina catetan poéan. Ieu catetan téh dikokolakeun ku VOC dina bénténgna di Batavia. Ieu sistim arsip téh mibanda kahéngkéran, kusabab sistem nulisna harita lain dilakonan ku cara kelompok, tapi campur, anu balukarna hiji Dagregister bisa ngawengku sababaraha kajadian anu waktuna béda.

Sumber ti nu ku urang Cianjur biasa disebut Éyang Suriakancana anu ngageugeuh Gunung Gedé jeung Mananggél. Sok diayakeun acara ritual pikeun ngahormat Éyang Suryakancana unggal 17 Agustus nu disebut ‘Kuda kosong’

Aya sababaraha versi saéstuna mah dicondrena Wira Tanu III téh, samalah aya nu matalikeun jeung kultur kopi jeung aya ogé anu matalikeun jeung pasualan wanoja ti Cikembar nu geus boga beubeureuh.

Rujukan

 • Koswara, Dedi Spk. 1987. Naskah Sunda Kuno di Kabupaten Cianjur. Proyek Penelitian IKIP Bandung. Bandung: IKIP Bandung.
 • Suryaningrat, Bayu. 1982. Mengenal Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur. Cianjur: Pemda Cianjur.
 • Moriyama, Mikihiro. 2005. Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad ke-19’ . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
 • Ekadjati, Edi S.Tinjauan Geneologi dan Pancakaki Urang Sunda. makalah
  Garna, Judistira K. Orang Sunda dari masa ke masa. Makalah.

referensi: wisatacianjur

Basa Sunda: Titi Mangsa

Basa Sunda: Titi Mangsa

Lamun ayeuna mah jigana titi mangsana tos teu puguh da cuacana oge tos robih pisan atawa anu disebat populer na mah “global warming” tea, ngan ari ceuk budak baheula kolot ayeuna dina sataun urang sunda mah ngagaduhan titi mangsa, nyaeta:

Kasa (kahiji)

Mangsa kahiji mimitina ti tanggal 21 Juni nepi ka 31 Juli, lilana 41 poé. Cicirénna: angindatangna ti kalér wétan, loba tatangkalannu murag dauna,sato-sato laleutik kayaning jangkrik jeung sajabana endogna malegar, kaayaan hawa ti berang karasana kacida panasna ari ti peuting tiris, lauk di walungan henteu laliar, kaayaan taneuh panas, béntang wuluku aya di beulah wétan, kalangkangna nepi ka kidul. Mangsa ieu mah lain waktu keur tatanén sabab usum halodo.

Karo (kadua)

Mangsa kadua mimitina tina tanggal 1 Agustus nepi ka tanggal 23 Agustus, lilana 23 poe. Perlambangna: beutule rengko tanah beulah. Cicirenna: Angin datangna ti kidul kaler nuju ka kulon, ti beurang tetep panas ti peuting tiris, taneuh gararing nepi ka beulah, solokan, walungan, jeung sumur caina orot, kadang-kadang aya anu saraat, tatangkalan barijil daun anyar (pucukan) saperti tangkal karet, atawa jeruk, isuk-isuk bentang wuluku aya di wetan, tatangkalan bungbuahan mimiti karembangan. Nu pepelakan palawija ngurangan, kajaba nu umurna pondok saperti bonteng, jaat, atawa oyong. Patani mimiti miara solokan pikeun kapentingan sawahna.

Katiga (katilu)

Katiga (katilu). Mangsa katilu mimitina ti tanggal 24 Agustus nepi ka tanggal 16 September, lilana 24 poe. Perlambangna: akar-akar mimiti barijil. Cicirenna: angin datangna ti kaler, hawa mimiti tiis tapi karasana seger, tatangkalan daraunan, palawija sedeng dipanen (diala hasilna), di sawah rata-rata nyurup caina tapi tempo-tempo geus aya anu tebar pare. Mangsa ieu waktuna pamupukan pepelakan anu umurna panjang saperti kalapa, kadu, rambutan, peuteuy, cai, jeung sabangsana.

Kapat (kaopat)

Kapat (kaopat). Mangsa kaopat mimitina ti tanggal 17 September nepi ka tanggal 11 Oktober, lilana 25 poe. Perlambangna: gumading resmi (gumbira). Cicirenna: Angin datangna ti kulon niupna muter nimbulkeun hujan atawa datangna hujan, mimiti kadenge sora gugur, sasatoan anu sukunaopat baleger (birahi), manuk-manuk nyarieun sayang rek ngendog, lauk di walungan tina liang-liang leuwi kalaluar (liar), tangkal randu baruahan tempo-tempo geus aya anu kolot buahna, gadung mimiti nyareng, patani sibuk panen palawija jeung ngagarap sawahna.

Kalima

Mangsa kalima mimitina ti tanggal 12 Oktober nepi ka tanggal 7 Nopémber, lilana 27 poé. Perlambangna: pancuran sumawir ing jagat (usum hujan). Cicirénna: Angin niupna tarik, datangna ti kalér kulon bareng jeung hujan, ari hujan datangna soré-soré atawa isuk-isuk, tatangkalan loba anu raruntuh kaanginan, siraru mimiti kalaluar tina hunyurna, oge bongborosan mimiti jadi, tangkal asem mimiti bijil daun anyar, patani giat ngurus huma, sabangsa oray jeung ulam mimiti kalaluar, ogé laleur halaliber. Tebar paré jero bulan Nopémber. Sawah mimiti ditanduran, sabagian patani sibuk ngatur ngagarap sawahna, ogé tebar. Béntang wuluku katémbongna pasosoré. Mangsa ieu waktuna ngagarap sawah.

Kanem (kagenep)

Mangsa kagenep mimitina ti tanggal 18 Nopémber nepi ka tanggal 20 Désémber, lilana 43 poé. Perlambangna: nikmating rasa (ngarasakeun kanikmatan). Cicirénna: Angin niupna tarik, datangna ti kulon, hujan loba, buah rambutan, kadu, dukuh, manggah geus arasak. Béntang wuluku katémbong pasosoré, sawah anu cukup caina waktuna dirambét munggaran, malah di pagunungan mah masih aya kénéh nu keur ngagarap sawahna, sabangsa kutu kuya getok, peupeundeuyan keur arendogan.

Kapitu (katujuh)

Mangsa katujuh mimitina ti tanggal 21 Désémber nepi ka tanggal 1 Pébruari, lilana 43 poé. Perlambangna: guci pecah ing lautan (guci beulah di laut). Cicirénna: Hujan loba nepi ka timbul banjir, di sawah pagunungan bisa ditanduran, angin datangna ti kulon sarta teu tetep, hawa tiis, cai di sawah ngarepér saperti ngagolak, hiji tanda yén taneuh masih panas, sabangsa manuk teu pati disarada, kini-kini, kuang-kuang, getok jeung peupeundeuyan aranakan, béntang wuluku katémbongna pasosoré. Biasana dina mangsa ieu usum panyakit. Di sawah pagunungan masih aya nu keur talandur; jagong jeung kacang di huma meujeuhna diala hasilna.

Kawalu (kadalapan)

Mangsa kadalapan mimitina ti tanggal 2 Pébruari nepi ka tanggal 28 Pebruari, lilana 27 poé. Perlambangna: puspo anjrah (jeroning kayung seungit sajeroning haté). Cicirénna: angin datangna ti kalér kulon niupna muter, hujan mimiti rada ngurangan, sabangsa bangbung, légé, kutu kuya hihiberan ka ditu ka dieu, kuuk kalaluar, ucing balalegér. Dina mangsa ieu waktuna pepelakan umur panjang. Paré di huma mimiti bareukah.

Kasongo (kasalapan)

Mangsa kasalapan mimitina ti tanggal 1 Maret nepi ka tanggal 25 Maret, lilana 25 poé. Perlambangna: wedaling wacono (timbul babasaan). Cicirénna: angin datangna ti kidul, témpo-témpo isuk-isuk sarta ngaruksak kana paré nu keur beukah, hujan beuki kurang tapi sora gugur loba, tongeret kasir disarada. Loba panyakit panas, koreng, atawa nyeribeuteung. Paré huma geus konéng sarta aya nu keur dipanén, nya kitu deui di sawah sawaréh geus mimiti dipanén.

Kadasa (kasapuluh)

Mangsa kasapuluh mimitina ti tanggal 26 Maret nepi ka tanggal 17 April, lilana 23 poé. Perlambangna: gedong ukeb jeroning kalbu (gedong jero haté). Cicirénna: angin datangna ti wétan kidul, sasatoan keur rareuneuh, sabangsa manuk récét disarada, sawaréhna nyarieun sayang. Di pagunungan paréna geus arasak sarta sawaréh paranén, anu subur ku cai mah sawahna keur digarap, sarta mimiti tebar.

Desta (kasawelas)

Mangsa kasawelas mimitina ti tanggal 18 April nepi ka tanggal 10 Mei, lilana 23 poé. Perlambangna: pamungkas sinorowedi (patani sibuk panén). Cicirénna: angin datangna ti kidul wétan, hawa panas, jeung taneuh panas, hama kungkang mimiti ngaruksak pepelakan di sawah atawa di huma, tatangkalan mimiti daunna marurag. Mangsa ieu masih waktuna pepelakan palawija umur pondok. Di sawah sibuk tatandur atawa aya ogé anu malawija saperti melak bako,jagong, jeung sabangsana.

Sada (kaduawelas)

Mangsa kaduawelas mimitina ti tanggal 11 Mei nepi ka tanggal 21 Juni, lilana 41 poé. Perlambangna: tirta syaking saseno (cai ninggalkeun tempatna). Cicirénna: angin datangna ti wétan, hawa ti beurang panas, ari ti peuting tiis (tiris) teu pati kaluar kesang dangdaunan lalayu teu tahan panas, loba panyakit malaria, jalan ngebul, ari watek jelema babari napsu, datang hama paré. Mangsa ieu waktuna tebar nyadon atawa melak palawija.

referensi: cianjurcybercity

Basa Sunda: Bahasa Sunda

Basa Sunda: Bahasa Sunda

Bahasa Sunda (Basa Sunda) adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu-Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh sekitar 33 juta orang (sekitar 1 juta orang di luar negeri) dan merupakan bahasa dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia. Bahasa Sunda dituturkan di hampir seluruh provinsi Jawa Barat, melebar hingga sebagian Jawa Tengah mulai dari Kali Pemali (Cipamali) di wilayah Brebes dan Majenang, Cilacap, di kawasan provinsi Banten dan Jakarta, serta di seluruh provinsi di Indonesia dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi Suku Sunda.

Dari segi linguistik, bersama bahasa Baduy, bahasa Sunda membentuk suatu rumpun bahasa Sunda yang dimasukkan ke dalam rumpun bahasa Melayu-Sumbawa.

Variasi dalam bahasa Sunda

Dialek (basa wewengkon) bahasa Sunda beragam, mulai dari dialek Sunda-Banten, hingga dialek Sunda-Jawa Tengahan yang mulai tercampur bahasa Jawa. Para pakar bahasa biasanya membedakan enam dialek yang berbeda. Dialek-dialek ini adalah:
 • Dialek Barat
 • Dialek Utara
 • Dialek Selatan
 • Dialek Tengah Timur
 • Dialek Timur Laut
 • Dialek Tenggara

Dialek Barat dipertuturkan di daerah Banten selatan. Dialek Utara mencakup daerah Sunda utara termasuk kota Bogor dan beberapa bagian Pantura. Lalu dialek Selatan adalah dialek Priangan yang mencakup kota Bandung dan sekitarnya. Sementara itu dialek Tengah Timur adalah dialek di sekitar Majalengka. Dialek Timur Laut adalah dialek di sekitar Kuningan, dialek ini juga dipertuturkan di beberapa bagian Brebes, Jawa Tengah. Dan akhirnya dialek Tenggara adalah dialek sekitar Ciamis.

Bahasa Sunda Kuna adalah bentuk bahasa Sunda yang ditemukan pada beberapa catatan tertulis, baik di batu (prasasti) maupun lembaran daun kering (lontar). Tidak diketahui apakah bahasa ini adalah dialek tersendiri atau merupakan bentuk yang menjadi pendahulu bahasa Sunda modern. Sedikitnya literatur berbahasa Sunda menyulitkan kajian linguistik varian bahasa ini.

Sejarah dan penyebaran

Bahasa Sunda terutama dipertuturkan di sebelah barat pulau Jawa, di daerah yang dijuluki Tatar Sunda. Namun demikian, bahasa Sunda juga dipertuturkan di bagian barat Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Brebes dan Cilacap. Banyak nama-nama tempat di Cilacap yang masih merupakan nama Sunda dan bukan nama Jawa seperti Kecamatan Dayeuhluhur, Cimanggu, dan sebagainya. Ironisnya, nama Cilacap banyak yang menentang bahwa ini merupakan nama Sunda. Mereka berpendapat bahwa nama ini merupakan nama Jawa yang “disundakan”, sebab pada abad ke-19 nama ini seringkali ditulis sebagai “Clacap”.

Selain itu menurut beberapa pakar bahasa Sunda sampai sekitar abad ke-6 wilayah penuturannya sampai di sekitar Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, berdasarkan nama “Dieng” yang dianggap sebagai nama Sunda (asal kata dihyang yang merupakan kata bahasa Sunda Kuna). Seiring mobilisasi warga suku Sunda, penutur bahasa ini kian menyebar. Misalnya, di Lampung, di Jambi, Riau dan Kalimantan Selatan banyak sekali, warga Sunda menetap di daerah baru tersebut.

Fonologi

Saat ini Bahasa Sunda ditulis dengan Abjad Latin dan sangat fonetis. Ada lima suara vokal murni (a, é, i, o, u), dua vokal netral, (e (pepet) dan eu (ɤ), dan tidak ada diftong. Fonem konsonannya ditulis dengan huruf p, b, t, d, k, g, c, j, h, ng, ny, m, n, s, w, l, r, dan y.

Konsonan lain yang aslinya muncul dari bahasa Indonesia diubah menjadi konsonan utama: f -> p, v -> p, sy -> s, sh -> s, z -> j, and kh -> h.

Berikut adalah fonem dari bahasa Sunda dalam bentuk tabel. Pertama vokal disajikan. (Silahkan isi sesuai keinginan)

Vokal
Depan Madya Belakang
Tertutup
Tengah e ə o
Hampir Terbuka (ɛ) ɤ (ɔ)
Terbuka a

Dan di bawah ini adalah tabel konsonan.

Konsonan
Bibir Gigi Langit2
keras
Langit2
lunak
Celah
suara
Sengau m n ɲ ŋ
Letap p b t d c ɟ k g ʔ
Desis s h
Getar/Sisi l r
Hampiran w j

Sistem penulisan

Huruf Besar Huruf Kecil Nama Huruf Besar Huruf Kecil Nama
A a M m
B b N n
C c Ng ng
D d Ny ny
E e O o
É é P p
Eu eu Q q
G g R r
H h S s
I i T t
J j U u
K k W w
L l Y y

Aksara Sunda

Ha Na Ca Ra Ka
Da Ta Sa Wa La
Pa Dha Ja Ya Nya
Ma Ga Ba Tha Nga

Undak-usuk

Karena pengaruh budaya Jawa pada masa kekuasaan kerajaan Mataram-Islam, bahasa Sunda – terutama di wilayah Parahyangan – mengenal undak-usuk atau tingkatan berbahasa, mulai dari bahasa halus, bahasa loma/lancaran, hingga bahasa kasar. Namun, di wilayah-wilayah pedesaan/pegunungan dan mayoritas daerah Banten, bahasa Sunda loma (bagi orang-orang daerah Bandung terdengar kasar) tetap dominan. Di bawah ini disajikan beberapa contoh.

Tempat

Bahasa Indonesia Bahasa Sunda
(normal)
Bahasa Sunda
(sopan/lemes)
di atas .. di luhur .. palih luhur ..
di belakang .. di tukang .. palih pengker ..
di bawah .. di handap .. palih handap ..
di dalam .. di jero .. palih lebet ..
di luar .. di luar .. palih luar ..
di samping .. di sisi .. palih gigir ..
di antara ..
dan ..
di antara ..
jeung ..
antawis ..
sareng ..

Waktu

Bahasa Indonesia Bahasa Sunda
(normal)
Bahasa Sunda
(sopan/lemes)
sebelum saacan, saencan, saméméh sateuacan
sesudah sanggeus saparantos
ketika basa nalika
Besok Isukan Enjing

Lain Lain

Bahasa Indonesia Bahasa Sunda
(normal)
Bahasa Sunda
(sopan/lemes)
lapar Tina Tina
Ada Aya Nyondong
Tidak Embung Alim
Saya Urang Abdi/sim kuring/pribados

Perbedaan dengan Bahasa Sunda di Banten

Bahasa Sunda yang berada di Banten, serta yang berada di daerah Priangan (Garut, Tasikmalaya, Bandung, dll.) memiliki beberapa perbedaan. Mulai dari dialek pengucapannya, sampai beberapa perbedaan pada kata-katanya. Bahasa Sunda di Banten juga umumnya tidak mengenal tingkatan, Bahasa Sunda tersebut masih terlihat memiliki hubungan erat dengan bahasa Sunda Kuna. Namun oleh mayoritas orang-orang yang berbahasa Sunda yang memiliki tingkatan (Priangan), Bahasa Sunda Banten (Rangkasbitung, Pandeglang) digolongkan sebagai bahasa Sunda kasar. Namun secara prakteknya, Bahasa Sunda Banten digolongkan sebagai Bahasa Sunda dialek Barat. Pengucapan bahasa Sunda di Banten umumnya berada di daerah Selatan Banten (Lebak, Pandeglang). Berikut beberapa contoh perbedaannya:

Bahasa Indonesia Bahasa Sunda
(Banten)
Bahasa Sunda
(Priangan)
sangat jasa pisan
dia nyana anjeunna
susah gati hese
seperti doang siga
tidak pernah tilok tara
saya aing abdi
mereka maraneh aranjeuna
melihat noong ningali/nenjo
makan hakan tuang/dahar
kenapa pan naha
singkong dangdeur sampeu
tidak mau embung/endung alim
belakang Tukang Pengker
repot haliwu rebut
Baju Jamang Acuk
Teman Orok Batur

Contoh perbedaan dalam kalimatnya seperti:

Ketika sedang berpendapat:

 • Sunda Banten (Rangkasbitung): “Jeuuuh aing mah embung jasa jadi doang jelma nu kedul!”
 • Sunda Priangan: “Ah abdi mah alim janten jalmi nu pangedulan teh!”
 • Bahasa Indonesia: “Wah saya sangat tidak mau menjadi orang yang malas!”

Ketika mengajak kerabat untuk makan (misalkan nama kerabat adalah Eka) :

 • Sunda Banten (Rangkasbitung): “Teh Eka, maneh arek hakan teu?”
 • Sunda Priangan: “Teh Eka, badé tuang heula?”
 • Bahasa Indonesia: “(Kak) Eka, mau makan tidak?”

Ketika sedang berbelanja:

 • Sunda Banten (Rangkasbitung): “Lamun ieu dangdeur na sabarahaan mang? Tong mahal jasa.”
 • Sunda Priangan: “Dupi ieu sampeu sabarahaan mang? Teu kénging awis teuing nya”
 • Bahasa Indonesia: “Kalau (ini) harga singkongnya berapa bang? Jangan kemahalan.”

Ketika sedang menunjuk:

 • Sunda Banten (Rangkasbitung): “Eta diditu maranehna orok aing”
 • Sunda Priangan: ” Eta palih ditu réréncangan abdi. “
 • Bahasa Indonesia: “Mereka semua (di sana) adalah teman saya”

Meski berbeda pengucapan dan kalimat, namun bukan berarti beda bahasa, hanya berbeda dialek. Berbeda halnya dengan bahasa Sunda Priangan yang telah terpengaruh dari kerajaan Mataram. Hal itu yang menyebabkan bahasa Sunda Priangan, memiliki beberapa tingakatan. Sementara bahasa Sunda Banten, tidak memiliki tingkatan. Penutur aktif bahasa Sunda Banten saat ini, contohnya adalah orang-orang Sunda yang tinggal di daerah Banten bagian selatan (Pandeglang, Lebak). Sementara masyarakat tradisional pengguna dialek ini adalah suku Baduy di Kabupaten Lebak.

Sementara wilayah Utara Banten, seperti Serang, umumnya menggunakan bahasa campuran (multi-bilingual) antara bahasa Sunda dan Jawa.

Bilangan dalam bahasa Sunda

Bilangan Lemes
1 hiji
2 dua
3 tilu
4 opat
5 lima
6 genep
7 tujuh
8 dalapan
9 salapan
10 sa-puluh
11 sa-belas
12 dua belas
13 tilu belas
.. ..
20 dua puluh
21 dua puluh hiji
22 dua puluh dua
.. ..
100 sa-ratus
101 sa-ratus hiji
.. ..
200 dua ratus
201 dua ratus hiji
.. ..
1.000 sa-rebu
.. ..
1.000.000 sa-juta
.. ..
1.000.000.000 sa-miliar
.. ..
1.000.000.000.000 sa-triliun
.. ..
1.000.000.000.000.000 sa-biliun

 referensi: wikipedia